question-answer (ถาม-ตอบ)

POST : 9 คำถาม-คำตอบประจำเดือนกรกฎาคม 2550
View 1553
Ans 13
คำถาม-คำตอบประจำเดือนกรกฎาคม 2550
เชิงเทียน

คำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนา
                       ประจำเดือนกรกฎาคม 2550                        
                                              ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์


 หมายเหตุ: คำถามที่มีผู้ถามมา บางครั้งมีการตัดให้สั้นลงบ้าง ปรับปรุงสำนวนมิให้หยาบบ้างเพื่อให้ได้ภาษาไทยที่ผู้มีการศึกษารับได้  ใคร่ขอแจ้งว่า มีคนทั้งโทรศัพท์และอีเมล์มาขอให้ดูดวงให้เป็นจำนวนมาก  ขอแจ้งให้ทราบว่าเวปไซต์นี้ไม่ได้รับดูดวงครับ มีข้อยกเว้นนานๆ ครั้งเมื่อผมเห็นว่าเดือดร้อนมากจริงๆ เท่านั้นเองครับ.


 

คำถาม 1 : อาจารย์ค่ะ เดี๋ยวนี้มีกะเทยเรียกร้องสิทธิ์กันมาก  ไม่ทราบว่าศาสนาพุทธมีคำอธิบายเกี่ยวกับกะเทยไว้อย่างไรค่ะ?  จริงหรือปล่าวที่พระเคยบอกว่าถ้าคบชู้กับคู่ครองคนอื่นแล้วจะเกิดมาเป็นกะเทย? (นวลจันทร์/พระโขนง)

 

คำตอบ: กะเทย (กระเทย) ตรงกับคำบาลีว่า ’อุภโตพยัญชนก’ หมายถึง ’คนมีอวัยวะทั้งสองเพศคือเพศชายและหญิง’ (อุภโต=2, พยัญชนะ=ลักษณะ) เพราะมี ’เครื่องหมายเพศ’  ของชายและหญิงอยู่ในคนๆ เดียว ส่วนอีกคำคือบัณเฑาะก์ (ตรงกับคำบาลีว่า ปณฺฑก) พึงทราบว่าการเกิดมาเป็นกะเทยนั้นไม่ใช่จำกัดเฉพาะมนุษย์เท่านั้น  พระไตรปิฎกหลายเล่มเช่น พระไตรปิฎกเล่ม 1 (วิ.มหา.1/38/52) จำแนกไว้ว่ากะเทยมี 3 ประเภทใหญ่ๆ คือกะเทยที่เป็นมนุษย์, กะเทยที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน, กะเทยที่เป็นอมนุษย์

            การเกิดมาเป็นกะเทย  พระพุทธศาสนาระบุไว้ชัดว่าเกิดจากการประพฤติผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร หมายถึงการลอบเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นในอดีตชาติ  ดูตัวอย่างจากมหานารทชาดก (พระไตรปิฎกภาษาบาลีเล่ม 28/864/304-6)  เนื้อความในพระไตรปิฎกภาษาบาลีกล่าวไว้ว่า

                                ตโต จุโตหํ  เวเทห               ทสนฺเนสุ ปสุ อหุ ํ

                                นิลุญฺจิโต ชโว ภทฺโร           โยคฺคํ วุฬฺหํ จิรํ มยา

                                ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท     ปรทารคมนสฺส เมฯ

                                ตโต จุตาหํ เวเทห วชฺชีสุ กุลมาคมา

                                เนวิตฺถี น ปุมา อาสึ              มนุสฺสตฺเต สุทุลฺลเภ

                                ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท     ปรทารคมนสฺส เมฯ (28/864/305)

 

                          ผมแปลเก็บความเป็นภาษาไทยว่า                       

                             กระหม่อมฉันจุติจากชาติที่เกิดเป็นลิงในภพก่อนนั้น

                        ก็ไปเกิดเป็นวัวในทสันนรัฐ เป็นวัวมีกำลังแต่ถูกตอน 

                        กระหม่อมฉันถูกเขาเอาเทียมเกวียนอยู่สิ้นกาลนาน

                        นั่นคือผลกรรมคือที่กระหม่อมเคยคบชู้กับภรรยา

                         ผู้อื่น  ข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐ  กระหม่อม จุติ

                         จากกำเนิดเป็นโคนั้นแล้วก็เกิดเป็นกระเทยในตระกูล

                         ที่ร่ำรวยในแคว้นวัชชี  การจะได้เกิดเป็นมนุษย์(หลัง

                         จากลักลอบเป็นชู้กับภรรยาเขา)นั้นยากจริงๆ  นั่นคือ

                         ผลกรรมที่กระหม่อมคบชู้ภรรยาผู้อื่น

                    ในมหากัสสปนารทชาดกนั้น   ผู้เคยคบชู้ภรรยาคนอื่นมาสารภาพผิดว่า สาเหตุที่เกิดเป็นกะเทยเพราะคบชู้กับภรรยาผู้อื่น ความจริงแล้ว ต้องตกนรกหมกไหม้หลายปี ก่อนจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆ  เศษผลกรรมนั้นต่างหากทำให้เกิดเป็นมนุษย์กะเทย  

                ในทางปฏิบัติจริง ชาวพุทธควรเห็นใจกะเทยเพราะการเกิดมาโดยที่ร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง หรือกายเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายนั้น ไม่ได้เกิดจากการเสกสรรปั้นแต่งหรือดัดจริตเหมือนนักแสดงตลกแต่อย่างใด แต่เขาเป็นของเขาอย่างนั้นโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด

             ดังนั้น ถ้ามีการเรียกร้องสิทธิที่สมควรจะได้ในฐานะเป็นมนุษย์ เช่น สิทธิในการแปลงเพศ จากนาย เป็นนางสาว หรือจากนางสาวเป็นนาย  ถ้ารัฐสืบหรือพิจารณาแล้วได้ความว่านิสัยใจคอและจริตกิริยาของเขาเป็นกะเทยมาแต่กำเนิด   ผมก็ว่าน่าส่งเสริมนะครับ  ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่อย่างใดเลย  

           ผมอยากอธิบายเสริมว่าแม้การเกิดเป็นกะเทยจะเกิดจากกรรมไม่ดีในอดีต แต่ก็เหมือนชายหรือหญิงจำนวนมากที่เกิดมาแล้วมีทุพพลภาพในรูปแบบต่างๆ เพราะกรรมเก่า  เรื่องกรรมเก่านั้นเราต่างคนต่างก็มีไม่เหมือนกัน  ตอนนี้ เราแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกครับ นอกจากจะลิขิตตัวเองให้ดีด้วยกรรมใหม่   กล่าวได้ว่าเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกัน ไม่ว่าเพศหญิง, ชายหรือกระเทย ต่างก็ยืนอยู่บนจุดเดียวกันทั้งนั้น นั่นก็คือสามารถลิขิตตัวเองด้วยกรรมในปัจจุบันได้เหมือนกัน  อนาคตจะดีหรือเลวกว่านี้ก็ด้วยกรรมปัจจุบันที่ทำเหมือนกัน  

                    พระพุทธเจ้าทรงสอนให้วัดคนที่ความรู้ (วิชชา) และการกระทำ (จรณะ) ใครมีวิชาความรู้ดีและมีความประพฤติที่ดี  สุจริตทั้งทางกาย วาจาและใจ  ไม่ละเมิดศีลก็ได้รับการเคารพยกย่องกว่าคนที่ไม่มีศีลมีธรรม  โดยนัยนี้ แม้จะเกิดมาเป็นหญิงหรือชายที่สมบูรณ์ แต่ถ้ามีพฤติกรรมน่ารังเกียจเพราะละเมิดศีลธรรมเป็นอาจิณ เช่น ยักยอกหรือลักขโมยสมบัติของคนอื่น, เอาเปรียบชาวบ้านเขา, ทุจริตฉ้อราษฏร์บังหลวงหรือสำส่อนทางเพศ ก็น่ารังเกียจกว่าคนที่เป็นกะเทยเป็นไหนๆ ครับ

                      นอกจากนั้น กระเทยที่รู้จักแยกแยะดี-ชั่วแล้วตั้งตนอยู่ในศีลธรรม  ไม่ประมาทเหมือนชาติก่อน  ต่อไปก็สามารถไปเกิดในภพภูมิที่ดี  มีเพศสมบูรณ์แบบ  ใช้ชีวิตที่สงบสุขยิ่งกว่าในชาตินี้เป็นไหนๆ ก็เป็นได้  ทำนองเดียวกัน ชายและหญิงที่มีเพศที่สมบูรณ์หากสำส่อนทางเพศหรือเป็นชู้กับสามีภรรยาคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ไปเกิดในนรก แล้วจากนั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก่อนจะมาเกิดเป็นกระเทยได้เช่นกัน  ดังนั้น จึงไม่ควรประมาทเลย.

 

คำถาม 2: หลายอาทิตย์แล้ว ผมดูรายการสัมภาษณ์พระว.วชิรเมธีออกอากาศทางททบ. 5  ในช่วงวันวิสาขบูชาโดยคุณสัญญา คุณากรถามเรื่องจตุคามรามเทพ พระว.วชิรเมธีบอกทำนอง (เท่าที่ผมเรียบเรียงใหม่ครับ) ว่าในฐานะนักวิชาการ อาตมาอยากบอกว่าองค์จตุคามแม้จะได้รับยกย่องกันว่าเป็นอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ก็เป็นแค่พระโพธิสัตว์ กล่าวคือบุคคลที่อยู่ในช่วงบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า เปรียบเหมือนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ากล่าวคือยังไม่บรรลุ คล้ายๆ บุคคลที่ยังเรียนไม่จบ  ท่านยังพึ่งตนเองไม่ได้เลย  จะช่วยอะไรคนที่บูชาได้อย่างไร   ผมเคารพองค์จตุคามรามเทพ แต่ไม่มีความรู้พอที่จะวิจารณ์  อยากให้ท่านอาจารย์อธิบายว่าจริงอย่างว.วชิรเมธีว่าหรือปล่าวครับ?   (วิจารณ์/มหามกุฏราชวิทยาลัย)

 

คำตอบ: ผมไม่ได้ฟังไม่ได้ชมรายการ แต่ถ้าพระว.วชิรเมธีพูดออกอากาศอย่างที่คุณเขียนจริง พระ ว.วชิรเมธีก็อธิบายไม่ถูก เป็นนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาต้องรู้จักแยกแยะความคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ในเถรวาทออกจากมหายานและวัชรยาน

                ในนิกายเถรวาทนั้น พระโพธิสัตว์คือผู้ตั้งใจบำเพ็ญบารมี 10 ทัศน์เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  พระโพธิสัตว์ตามทรรศนะของฝ่ายเถรวาทยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล ท่านเป็นเพียงกัลยาณปุถุชนที่อยู่ในขั้นตอนบำเพ็ญกัลยาณธรรม ให้มีบารมีสูงพอ เพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  ถึงเรากราบไหว้ท่านก็ช่วยอะไรใครไม่ได้ ถึงจะบนบานเรียกชื่อท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะท่านไม่ได้มีฤทธิ์เดชอะไร

                แต่จตุคามรามเทพในนครศรีธรรมราชนั้น ชาวบ้านยกย่องนับถือว่าเป็น พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานและวัชรยาน  ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ตามความเชื่อของฝ่ายเถรวาท อีกอย่างหนึ่ง นครศรีธรรมราชครั้งหนึ่งก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นหลังอาณาจักรฟูนันเสื่อมลง   ราชอาณาจักรนี้เคยนับถือลัทธิไศเลนทร์และพระพุทธศาสนานิกายมหายานด้วย  ที่จริงชื่อพระโพธิสัตว์ก็บอกชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เถรวาท ว.วชิรเมธีน่าจะพอรู้  

ขออธิบายเพิ่มเติมว่าในทรรศนะทางมหายานนั้น  พระโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อบำเพ็ญโพธิสัตวภูมิ 10 ประการได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โพธิสัตวภูมิทั้ง 10 ประการนี้มีอธิบายรายละเอียดในคัมภีร์สันสกฤตของฝ่ายมหายาน ชื่ออวตังสกสูตร (เล่มนี้ฝรั่งแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้หลายสำนวนโดยใช้ชื่อหลายชื่อ อาทิ Flower Garland Sutra, Flower Adornment Sutra, Flowers Ornament Scripture)   ต้นฉบับเดิมเป็นสันสกฤตหากแต่เริ่มแปลสู่ภาษาจีนราวคริสตวรรษที่ 2  

ฝ่ายมหายานนั้นถือว่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นี้ได้บำเพ็ญคุณธรรมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและกิเลสพระองค์ก็หมดไปแล้วตั้งแต่ที่ทรงสำเร็จโพธิสัตวภูมิขั้นที่ 2 คือภูมิวิมละหมายความว่าเมื่อพระโพธิสัตว์บรรลุโพธิสัตตวภูมินี้แล้ว กิเลสอาสวะก็จะหมดโดยสิ้นเชิง แต่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นี้หลังจากหมดสิ้นกิเลสแล้ว ท่านไม่ยอมเข้าสู่พุทธภูมิหากยับยั้งไว้ด้วยกำลังสมาธิ ศัพท์เทคนิคทางมหายานเรียกว่าท่าน เป็น ‘ธยานิโพธิสัตว์’ กล่าวคือเป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญพุทธการกธรรมตามแนวมหายานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่ยับยั้งไว้ด้วยกำลังสมาธิไม่ยอมเข้าพุทธภูมิ ด้วยท่านตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะโปรดสัตว์ให้หมดสิ้นไปเสียก่อนค่อยเข้าทีหลัง

                เพราะเหตุนี้ มหายานจึงถือว่าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มีฤทธิ์เดชเหนือกว่าเทพทุกประการ กลายเป็นโพธิสัตว์ที่ได้รับการเคารพเหนือเทพทั้งปวงในจักรวาล มีฤทธิ์เดชที่จะดลบันดาลให้เกิดสุขต่างๆ เหนือใคร   นอกจากพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์แล้ว พระโพธิสัตว์ที่อยู่ระดับเดียวกันก็มีท่านพระโพธิสัตว์มัญชุศรี  พระโพธิสัตว์สมันตภัทร  พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ เป็นต้น

                เรื่องอิทธิฤทธิ์ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ที่สามารถช่วยคนตกทุกข์ได้ยากในสถานการณ์ต่างๆ  ผมอยากให้คนสนใจไปหาอ่านเพิ่มเติมในคัมภีร์สันสกฤตของฝ่ายมหายานชื่อ  สัทธรรมปุณฑรีกสูตร บทที่ 24 ซึ่งบรรยายคุณธรรมและความสามารถของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ไว้อย่างชัดเจน คัมภีร์นี้ระบุด้วยว่าพระองค์สามารถจำแลงร่างเป็นผู้หญิงก็ได้ (เช่น เจ้าแม่กวนอิม)  เป็นท้าวกุเวร ก็ได้ ฯลฯ  ถ้าจำเป็นต้องใช้ร่างนั้นๆ ช่วยเหลือคน

                นอกจากมหายานจะพัฒนาแนวคิดพระอวโลกิเตศวรไปมากแล้ว วัชรยานก็พัฒนาต่อไปอีกมาก โดยอธิบายว่าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ คือร่างจุติของพระอมิตาภพุทธเจ้าและศักติของพระองค์ที่ชื่อว่าพระนางปัณฑารา พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ยังมีชื่อเรียกว่า พระโพธิสัตว์พันตา (ษทากฺษรีโลเกศฺวร) ซึ่งมีไว้สอดส่องสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเพื่อจะช่วยเหลือ  ทั้งมหายานและวัชรยานต่างเชื่อร่วมกันว่าใครตกทุกข์ได้ยากแล้วร้องเรียกชื่อพระองค์ พระองค์ก็จะเสด็จไปช่วยเหลือ นี่คือความเชื่อหรือภูมิปัญญาที่เขาเชื่อกันมา 

                ฉะนั้น ถ้าคนในท้องที่เดิมเชื่อว่าจตุคามรามเทพคือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ที่มีฤทธานุภาพมากมายเหนือพระโพธิสัตว์ทั่วไปเขาก็มีสิทธิ์จะคิดได้ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเขา จะเอาแนวคิดพระโพธิสัตว์แบบเถรวาทไปจับมหายานเหมือนว.วชิรเมธีคิดไม่ได้เพราะหลักคิดไม่เหมือนกัน.

               

คำถาม 3: หนูเรียนพยาบาลที่ศิริราชภาคฤดูร้อนที่อาจารย์เพิ่งบรรยายจบไปค่ะ อยากเรียนถามว่าท่านอาจารย์มีวิธีแก้เครียดทางพระพุทธศาสนาหรือปล่าวค่ะ?  หนูชอบเอาเรื่องสัพเพเหระมาคิดมากจนเป็นไมเกรน  ไม่ทราบว่าทางพระพุทธศาสนาสอนให้ลดความเครียดอย่างไรค่ะ?  (จันทร์วิมล/จรัญสนิทวงศ์, กทม.)

 

คำตอบ: ในเชิงวิชาการทางแพทย์นั้นมีคำอธิบายในเวปไซต์ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล  คณาจารย์ท่า

< 03 July 2007 13:28:46 >
  

           оطʹ觨Ե͡ 3 ŨԵ (Ե´), ͡ŨԵ (Եª) ѾҡԵ (Ե繡ҧ ֡ǡ, Թ, Թ)  ´äԵԴ鹡һԵҶ١͡ŨԵͺҡ ǤǺͧ

                оطʹѧк ʷԴФǺ´ʹա 5 ͧ ҹԵ仵ѭѹʹ ҡз  ¡ѹ ó (ͧ.ڨ. 22/51/72) ŵѡ ʷ鹨Ե Ѿطä¡ دҹ ¤ѡ ʷԵʹ ͧ

                ó 5 ѹ (Դʹͧͺ), Һҷ (Դͧ͢蹢ͧͧѡ), չԷ (Դ˴ͧ), طѨءب (Դ駫ҹ仵ҧҹҨ͹), ԨԡԨ (ԴʧҤԧػ)

                ͡ä´äҧ ҪǺҹٴ ´ШԵҶ١ó 5 ͺҡԹ һ仵ó 5 繡 ҡѡͧѹ, ҺҷطѨءب  ͧͧ˹ҤԴҡ ´ 

                ԸẺط͵ͧҡҹ͡仨ҡԵ ¾ѲҡŨԵ᷹ 蹤, س, յ, ʵѭ, Ҹ, ͵ѻ ੾Сý֡ҸԵ觪ҡ ҽ֡ԵҸǡóشþѲҪǤ  ҤҾѲҡŨԵҡ͡ŨԵ   Ե᷹ ǡ´ ¤´Ǥ仹ҸԹФѺ ý֡Ҹ þҪ͡ŨԵ ¡ŨԵ㹪ԵШѹ ͧ觷зҧͧҪԵ жҾ ١͡ŨԵҡ Ҩз觷ԴŸзѵԹԺҵ

                㹢鹵鹹 ҡй֡Ҹ繹¹ФѺ ӷءѹѹѹ ҷԵФ 㨷  ҷӻШ зդԴʹ  ¹˹ѧ  ʵ㹡͡ҡ 㹷ش ЪͺԶժԵʧ´ͺآ¸ҵԫҡҹԵ §дէ  ҽ֡Ш Ե§˹ Ե㨡蹤   ͺøáԨ͡ Էҡúҧкش«ҹѡáԨؤõͧ֡ҸԻШöŴçѹѹԴҡ觢ѹáԨ ѧõѴԹԧáԨդѺж١ͧҡ  餹仡֡ǡѹ

                ҧá 㹡ý֡ҸԷյͧӹ֧֧Եػ¢ͧͧ ;͡ԸշԵ¢ͧ ͡Ըս֡ʹͧѺԵ Ҩ˹ҹФѺ.

 

Ӷ 4: Ͷ˹¤Ѻҷҹ.ѡԳ Թѵèж١ѴѾѡ ҹҷӼԴԧդ͡ʹѺʹع? ҹ֧ѡ оطʹ͹ͧѧ䧤Ѻ? (ª//.)

 

ӵͺ: 繹ὧس͡ ª ͡е мѧ繻ضت  سҨдǧ˵ءó͡ФѺ 繶֧ зѧ繻ضت!

                ѧѷкͺѡԳҨ˵ؼᵡҧѹѺ  ͧ¡¡ó  ҧҨѧͧ֡ԧ«ҷҹѡԳӼԴ  ҷӹͧԵ ͧ͢Ҵ ҧҨѸ͹ҹѡԳռŻª çѺԵ ŧѹŧѹ Ѻ ʹͧط㹾ûԮ [28/862/303]   ҷ Եڵ  ҷʭڨٻǵ  ʻ ҷ ˵  ҷ ؤŤԵ ҡѡɳй¤¡ѹ СäҤѹ繤ǡѹ 

ҡѹѡ仹ФѺ ѺդзӼԴѧ׹ʹѺʹعҢ¶١ԪҤͺ  繼Դ繪ͺ  ҡººҺФѺ

ҤسҺ觵 ١๤ҧҹ§ 觼餹ǹ觵  ҧҹ§ ͽͧҨѺǤس  س֡Ѻ ͧպҧҴ Фس觵ͼҷҴҹº  ͧỴ͹  㹪ԵШѹ  س觵ʡá  ֧սͧҨѺеͼõʹյҧ ͹ͼ سʹ ͹ҧ ФسԹǹͧ

                ѹ㴡ѹ  Ҥҵ駵㹡ͺŸҧµʹ ͷ㴼Դ§硹 Դ͵ѻ ֡㨷ѹ  պҾѺԴ Դͺس ǡѺҪѾ  ԧ оط ç͹ôҾطʹԡ֡ԵдѺѹءФѺ дѺͧӼԴҴ ѧطǨ (.. 25/16/25)   Ըչ ǵڵ ǪڪԹ ؤŤͧ繤ͺͧ͹Ѿ ҹ͡ʺظ٧о鹰ҹѸ仴¤سաŨԵҡ͡ŨԵ ͵ѻйº͹еٷԴŸ Ե ͨԵ͵ѻ Ÿ ͡Եʹ  

ҨԵ͡ǡѺ觼ԴŸͼԴº Թ зӼԴ 駡֡  ҧն֧ӼԴầͧҶ١;ҡҪҵ١ѡɳ§¡  ҧ繹ѡԪҡù§ ͹˹ѡ˵ؼͧ  ǡ¡Ҵѹѧ ͺҪФФҹẺ˵ؼ  ѹѧӹ֡ѺԧҺ¡ ŵٻѾ պ[ͤ]ҧ Ҥ ǡͺԴǺ ǡӹǹ ǡầ 㹺ôҺ  оطʹҶҾǡ繺ӤѺ ظҡШԵԴ  ͵ѻ ͧҤҴ 繼˹ ҵԡ˹ ֧§ҧ¡ѹѹ˹ռš  ҹºҤǡ繺Шâͧҡ¤Ҥǡѡ١ ٧١ ӡ ǡ絡ͺªҵ¹ͧѺ.

 

Ӷ 5: ٻѵҨҨ¹¤ ǡ͹¹Է͡  ҡҺҷҹҨ¹Һի觨Ѵ٧ش㹻 ѧͧ¹ҺաͤѺ? к֡ҺͤѺ? (ó/)

 

ӵͺ: ١ǤѺ ¹ͧ¡͹Ǥѧ  ԧ㨨¹Һѧҧ Ҩتվ حҹҾӷѺ˹ ͡ҡҹ仢ͧԹҹѾ͡ҡҡդ¹źաѺ¡Ҥջóͧѧ

ͼ件֧͡ ¹źչԴ˹¤žûԮФö ԧ仹觿ѧҹ ͺ ҷ͡仹¹ҺաѺҹ..Ԫ Ԫ ¡Ҥջóԧ ( 8 ҷԵ)  зҹҨԪ͡Ҿ鹰ҹ  ͧ¹ ¹Դ˹¡¹ԸŨҡѧҹ  ҡ ҹ͡¹ͧ ¹Ԫ ĤǷ, Ťʵ, ҳǡѺ

ҧá ¹㹪Ե¹˹ѧһԭҢͧ ǧҷ¹Ѵù ¹ԭ͡͡繪ǧѡǧ㨻öҷش ˹ѧҹդҨ ǧ¹ԭҵշدҪԷ¡ ¹ԭⷷ褳ѡʵ лѨ ҧ੾Ъǧ¹ԭⷷ ¹ҹ ҹзӧҹ͹˹ѧҡ¹

Ҿٴ֧ҵðҹ÷Ԩ·ҧоطʹҺ㹻¨ԧ ҵðҹͧûԡûԡ͡Ѻ  ºѺ͡˭  ѡԨ¤سҾ㹻  ˹ѧ͸з´յͧҴ ҾԨóǹ˭Ңͧ դ¹ӹǹ   ӹѡ¨Ѵ¡Դ;Ф¹ ѹԸշ·عҷӡѹ˹ѧФ¹ѧͷӡèҡâҡش 

ҹԨ·ҧоطʹ㹻·ҧźҧ ҵðҹԧ ҨѺդسҾмԨѧջѭԸշԨ´«ӤѺ .

 

Ӷ 6: ҡҨҷš֧͡ҪҤѺ ҧӪҡ͹ѡͧҧ? (ٵ/ ¸Թ)

ӵͺ: ͺ ФѺ ӡ͹١͡  ͻ١ǡͧҼŨء  ķ ͡Ѻ  حŵ˵ػѨ ͡Ѻ 觷͹ش ͼš-ǨŢͧѹ

                Ҩº͹س¹͹Թл¹蹨ҡѧҵ֡ŧ鹴Թ  ͹Թе֧鹡͹¹ ѹ㴡ѹ ˹ѡͤءš͹ء ҡ ͧӤء ء  Ǻҧաѧ¼šʹյ· չ鹡礧繤ءҧҧ˹觷ҡ Ҩ֧ѧء͹Ӻҡ  ͤӴա蹡ѹ ҧա˹˹ š͡ѡ  ѧ Ӵ¤ ҧҡ  õ    ˹˹ ҧ  ҧԴԴҷӴҨ 

                ԧͧԨóҡ¹ФѺҡշӹдѺ˹ ҡվ ҧµ ŷѺ¨дմ ѡ ѧҡ鹡֡ҸԨجҹ ˹ӫѧѧþѵͧԵ¡ ء´Ւ ҷӴն֧дѺǼŴաе˹  ѡӺحӷҹѹ  Ե˹ѡ ˹ӫѡ ½֡Ҹ շҧ¡ء () ͧ ͹һ١ŹФѺ  ֧١ ջ ô ӨѴŧ ⵪ ѧ  ѡҧ ҡաŴͧ

ͧѺѺ͹Ѻ ˹ͧͨԹ (ǺҹԴ˵ؼ) 繾طҹ  ÷ࡨҨӹҭѹ͡෾ҧҧǨо  ͧͶҡѺ  лضتշҧ÷ӧҹͧ觡´.


àªÔ§à·Õ¹
< 03 July 2007 13:31:14 >
  

¹  .   Сзá  ⪤շҡҹ  ͹حҵʴԴ ФѺ ºǪ繾Ҫ稾йҧ ͻ ѹ ºǪҷǺҹ¡ѹ  դѷ㹾оطʹҧ  ҧҡ¹ʴԴǡѺѧͧǾط ҡҹШҧͨǷҧ㹡èŧ  繷èؾоطʹʹһШӪҵ  繡ʴԴ  ûзǧ ҧ ͧؤ  ؤŵҧ   ҡ˹µ  ҷѧǹ˭ҧŷԴѺúèèҹ ͺèǨзѧᵡ¡  èǨзѧᵡ¡  觼Ѻŷ˵ҷͧèèؾоطʹʹһШӪҵ  

           ѺաͧҡʴԴ  ءѹѧ¡ѧͧŸҧ˹ѡ   ѧк͡ҾоطʹѺѧ繾ѹ  Ѻ ѧ͹ͤǡѺоطʹҷ֡ҧԧ  ֧ٴҧ  Ҽ֡ҾоطʹҨҡþ  ûԺѵ繻ླաѹ  觺ҧ駼ҷͧẺ  ҪǺҹ͡ҷǴ շӹͧ   ֡ǡѺѡ͹ͧоطͧҧҨ֡  ͧͧԴӶ ͧҤǡѺѡ͹ͧоطͧ  ҧѺ  觷繻ླժǺҹԺѵԡѹ 

-  ١Ǫͷ᷹س 

-  Ǫ¤ 繪ʶ

     ·мǪ繾Ҫ  Ӷҹмͺ;Ҩ͹м ҹ͡ úǪ 駹 ¡Ҫʶ͡ 觺Ǫҡá觴  ҹ͡ ʶ ¹ʹҹѺʹҹͧ

      աҧФѺ  Ҥǹ˭Ѻ;оطʹ ҹѺ͵ٵԺѵ  ҢҴҤ价ӺحѴͪͺѴ  ҹ  ط    ҡõͺ   ҧǡѺླժǾط   ͧ¹ ٻ ͡ ʹ͡   ռʧ  мҷͺҹҨͼ֡   觷мԴѧ·ջѭҷءѹ  ТҴѭҷ֧˵طԧ  ѡѨ ͧоطͧѡ㹡þԨó ҷءѭշҧ   

      мʴԴ繵ͷҹ ҡѧ·ͧٴʹԡѡͧоطͧ㹡ôԹԵ ѭ  ѡ    ȡʹҡԡĵشš


ÂÈÀÑ·Ã
< 15 July 2007 15:14:11 >
  

Ӷ 7: ҡ¹ҹѧ úèآͤ վоطʹʹһШӪҵ  ˵Դᵡ¡ҧسʧ  ԡ ҧ? ? Ѻ (/͡)

ӵͺ: Ӷ 繤Ӷ١·ش (ͧ·Ѵ͹Ӷŧ) д٨繻繷褳СҧѰ٭¡˵ؼӤѭ㹡ʹѺʹع طѷ͹¡ͧ ¢ͧСҸԡҧѰ٭شչѡԪҡôҹоطʹ褹  Ҽ͡仺ѡҧ˵ؼŵҧ͵ҹ֧Ѱҡ͹Ҹԡèŧ  Դ§ʹѺʹعաҹ ػ ҡԪҡôѧ

             1.š ¡ʹʹ˹ʹһШӪҵ  š»ȷСʹʹ˹ʹһШӪҵ  ش, 繵 ʹҤʵ ѧ, ഹй繵  СûСʹʹ˹ʹһШӪҵԡ кԺкͺЪҸԻҧ  繡õʹҷЪҪҹѺ͡ѹҡͧ  ҡûСоطʹʹ ШӪҵŧѰ٭ǨзԴᵡ¡ѹ ǾطЫش¡礧¡ͧ¡Թᴹ仹ҹ  ûСʹʹ˹ʹһШӪҵԹѡҡŷѺѹ ͧš

             ÷ѡԪҡЪ¾ط ҧԴҤ (Ҥ) ԴѴչѡԪҡ (駾) ҧԧ ҹѹ ԡ仾ٴ㹷Ҹó੾Сɳҧ÷ȹҧ㨼ԴҶҺѭѵ Ѻʹ蹨С繺ؤҡêͧ仺ҧ зԴʧʹҺҧ 繤͸Ժ¢ͧǡԧԪҡ蹾 ͧҾͺҹ  Ǿط֧ǡѹҡԹԧ  ԧ ѹͧѧ 繵ẺЪҸԻ·Ӥѭҧ ҡúѭѵԴѧǡԴ͹ԷԻª ͧʹ 餹Ѻʹ繺ؤҡêͧҧҧҹѹ ԡؾٴ  ٴ ѧ¾طҡоǡôҹѡԪҡ÷蹹

              ѧҡ Ǿط¡ѹѹԨóǾط¡ѹҤʹ ѧ õԪ ҳԪ ɳ˹ѧ;Ԫ ѺҷԵ 1 áҤ Һѭѵ仨Ъͧس§ҧͺǡʹ    (Ԫ ˹ 14)   㨨ԧ ҡ繤سõԪ仵ҺôҤѺʹͪǤʵѧ ʹѺʹعѭѵʹҢͧʹһШӪҵԨѧҨж١Ѵҧ?

                Դ鹾鹰ҹʹһШӪҵԹ 繤ӷҧ鹨ҡӹǹЪҡ÷Ѻʹʹ˹ҡ繾  кҷ稾 ѪŻѨغѹçӹ˹  ͧš  ¡ͧѭѵԾоطʹʹһШӪҵ ͧ 繢稨ԧ㹷ҧѵʵлѨغѹ  Ҥ¡ͧѭѵʹʹ˹ʹһШӪҵʹҹ ԷԾŵԶժԵ ǹ˭㹻ȶ١Ѵ ǡʹ ѹ ЪҪӹǹҡ, ҪաªҵԢͧѹ͡ҧ, ЪҪഹ, 繾ǡʹ͹ѹ   բ¡ 

ҡЪ÷Ǿط¡ͧ仵Է稨ԧ դѺʹ蹷ѡǧ Ǿط繤عçͺҤʹ ҧõԪ ҳԪɳ 繡¡ͧѡҡŷ ԧ èͧоǡѺʹըԵ㨤Ѻ᤺ҧҡ  ҡѺԧһʹҾطҵҹҹ  ԧ Ѻʹ蹷Դʹ ԺѵԸѡͧʹҵͧ Ե㨹ҨСҧѺ繨ԧҡҹ 

            Ӥѭ 繷Ǿط¡ͧ оطʹʹһШӪҵԢǡѹѺͧʹ ǤʹҾ ʹԡ ʹҤʵ ʹ Ǿطʹʹ ÷Ǿط¡ͧ繤ͺ躹蹴Թҹҹ ػͤ¾طԷ¡ͧèؾоطʹʹһШӪҵ · (蹹õԪ ҳԪ) ѧè¡طѷҹ ǡʹ С¡ͧ蹹Էѹͺš. 

                2. 㹰ҹзǧʹ ҹҹԨª鹷¹ʹº º ʹҾطʹҷ㨡ҧҡ  1.ǹʹԡ 2. Դ͡餹Ѻ ѹ仹Ѻʹ§ҡ֡ͺ㨢 3.ҧ͹餹ͧѹҹѺ;оطʹ ͹ҧʹ ԨҤԹͻЪҪ赡ءҡǡҧ͹ѺʹҢͧ оطʹҹѺʹҷ㨡ҧ (tolerance) ش

                ;оطʹʹһШӪҵ ҪǾط´¹˧÷Ѻʹ ç ѺͧФдǡ㹡ʹҹ   ѧ ¡оطʹʹһШӪҵԹ鹴

 

Ӷ 8: ǹ .ѭ͹ҡ ǡ͡͡? ҪǾطԸʡѴ鹤Ҥ͡ѭٵͻҧ? (ط/͡)

 

ӵͺ: ФѺسط 繪еҡͧ·ҧѰ٭˹ չѡԪҡ¾оطʹ պҷᨧ褹 ҧѰ٭˹ҡҧ ѭҷءѹЪҪ  աкǹЪҪǧҧ ЪҪբҧӻЪҾԨó͡͹ŧЪ ŷҡѡ 蹷ͧ, , ҹѹ ִó  

ѧࡵ  Ūᢹ稧㨨зɳ੾Ф͵ҹ Ԫ, ʴ, Ѵ, Ѵ֡, Ѱ, ҧ͡ʵ   Դ繡ʤҴ¢ ŪżԴ ѡɳ§ҹʹǡ繵ѡ㹡ҧҢ  觢ͤҧ SMS ŧ¡ʴҧ÷ȹʶҹʹѺʹعطѷзǧ ǡšŧ˹Ҩ Ш੾Тͤ͵ҹҹŧ, Ҫͧ 11 Ѵ¡ä¡Ѻ. .͸Ժ˹µԴ  ء觷ءҧ͹Ҩ͡໡º Ū·ءѹѺ餹ӹҨ ҧԴ͡Ѻ  ҡѺһЪҪ١ѹʾŷҵͧʾҹ

                ҧá ͧšդѺ  ѡԪҡõҧҵѹ˹  ѧǾط繾ѧº˭  ҪǾط Ѥաѹ áԴ ºҾѧǾط͹ͷ ֧ж١غ¡͡ҡѹ ǡѹ˹ҧǴա  Ӥѭ͵ͧء Ե ͧѹСѹ蹨ҡҡҡ  ŵͧ繡кǹ÷Ǿطͧӵ  

 

Ӷ 9: Ҩ ˹٢÷ȹ  բҾʧѴµ硫Ѵ繺һ¤? ԴԹʧ¤ ͺس (ҹ/ҧö ⢹ )

 

ӵͺ: ӶͧسͧҾ㹡äҹûԮ Ӥӵͺ㹾ûԮ֡͡ûԮ˹ سҧ͹Զع¹ ͧѹ ǨûԮѺ ҡѺӶͧسҹҤӶ С⪤ 龺ӵͺ㹾ûԮ 18 (..18/589-592/377-380) ФѺ

˹ мվҤзѺ ѹйҪ 駹 վͺҹѡӹҵźص ҾмվҤ֧зѺ Ŷ ԹӹѡӼҨлҨ͹ ͡ҹѡӤ㴷餹ʹءʹҹԧ¤Өԧҧ 稺ҧǷ ͷҧʶҹʾ ͵Դ㹡ǴҼԧͧçҧ? оطçͺ ѡӤ֧֧ͧ

оطҵ ͡͹ ѧȨҡҤ  ѧȨҡѧȨҡ ѧҤ ǹѡ͡е鹤˹Ѵ, ͡еԴ͡еԴ鹵Ƿͷҧʶҹþ 駵ͧҷ 㹤ҷ ͵ ѡҹáͻ...դ͡Ҩ仺ѧԴäͻйԨҷԯ  繼Դ蹹դͧҧԴ㹹á͡ԴѵѨҹҧҧ˹

鹾мվҤҧ ͺҹѡӹҵźصͧ ӹ֡ԴҪվ赹ͧӹ鹼ԴŸ Ǣͺþػ  ҹؾѵ

ػ͡ ͧӷŧ еҤ, Тͧ٧鹡 ֧¡Ż ԴŸ㹾оطʹ ֧¡ҼԴŸСеҤҧҧ˹觢ͧ鹹ͧ ѡ¹괡еҤФ  ѡ¹ǹҺŹԵ»ѡ  ѡҧ˹ѧõԡ   ѡҧ˹ѧ÷  ѡҾ괡  ɳҹ괡  Ңͧ Ѻ ฤ ҢͧҺ ͺ Ǵ  ѡ֡ҹǹʤ蹡 ẺҧẺ觵ǹҤС  Ӿǡ͹Ҥҵ  仨Ѵѹ㹢áͻСͧԴѵѨҹ 駹ѡʴѺʴ˹ѧõԡ鹴 ֧͡ҷسºѵ ҹԪзǧ鹹ѡͧҧӶ١ͧѡѲطǤѺ

                ǹóվʧ ͧҷҹʹѺʹعԧ? Ҿǡǹҹ͹֡ ʧҨѴ ͺ鹡ѹẺ  ʧԴ Ҿʧ繴繧鹡ͧ仵ԹʧѺ.


àªÔ§à·Õ¹
< 03 July 2007 14:34:21 >
  

melony < dolce46@gmail.com >
< 29 September 2010 07:56:38 >
  

Ӷ 10: 1.ͧҹ  ͤͧѺԴͺ  ͷеͧǧҼŻª Ҿѧ  ͼ餹 ͡觢ѹ   ͤآͧšҴ¤ء ͤѡ   ͷͧԴз觤Դͧͧ  ͤآء  ͷͧѹ ͷͧǹ¹Ѻá    ͤ   ˵ؼŷ駷ҧзҧš...з駸зԺѵѹ觼ŪԹ ǡѺԵ ѹ͹仵 ͡ յ͡ ҹ§ӵ   ..(ҡ͹/кط) 2.ҨѺ 繤֡ ¢͹ Ҩշҧ¤Ѻ (/кط)  

ӵͺ: դӶ 2  Ӷ ѹ ֧ҵͺ㹢ǡѹ

Ӷ㹢ͷ 1 繢ͤسʵǡ֧֡Ӿٴͧʡ ¾ط ū֡ ѺҾǴ㹺ҹҡ ֧طҹҧ֡ ػڷٵ ǵ   ػʯڰ  ػʯڰ ǵ (ûԮ 4/25/29) ͨԧ˹ 秨ԧ˹   ʡùطҹǡ仺Ǫ   ҹѵ

                Щй Ҥسͧšҡѧ١Ҽҭءѹ ٴ ͧ繷ء觤ͧ ҤسѸ·ҧФѺ зн֡Իʹ Ҩ ǹšշҪҹ ͧѧ㨹ФѺ ҧӡҤӤյعǾ ֧֡շǨлյآ  šըͪҹ ҹ 6  ҧ ҡ硹ҡ÷Ӵչ鹡͹سҡԹҸҤõعФѺ  ˹ حҹ ֧ŪҡФѺ

                ǹӶ 2 ֡͡ԧ ҨҾطǨз˹ҵͺ   ͧ͡鹼֡Ҵس дѺ ҾѡҹԪҡ˹ѡ ҹҹ.ԹûԵ; ԡ ˧ǹͺҧҧ Ѵ˹ѧǫԧ㹵Ҵ ѧ, Һ鹨˹Ң, Ѥ¤ѧѧԡ, Ѥ¤ѧѧ ǤѺ ͧͧҤس´ͨԧѧҡԹͻ? Եͧռ͹Ǽ͹ ӧҹԪҡ˹ѡԧѧҡԧ´ФѺ  Ҿҧ ᷺зءҷԵ ТѺö͡ҡҹ仪ǹҧ ǹ͡١ºҧ ͧǺҹҹͧûطҤѺҵ  ҧաҤ鵺˹ѧ仹ҹͷӧҹ Ѻ ͹´͡.

 

Ӷ 11: ԩѹ觧ҹѺ繤дԩѹҡդͺͺ դ֡ѡẺʹҺ  ѡ  ѡФ 15 Ẻͤ?  ·͹ѧͤ֡ʹҷҺ Ẻ¡ ˹ Ҥ (sugar/ кط)

 

ӵͺ: ԴҤس͡ն١ͧǤѺ ͡и ҷ͡ѹи繷駨ѹ״ Ẻԡѡоطʹ  ѡԧͤշȹФԵçѹءͧ  ҧµҧѺͺҤẺ ÷褹Ҩ觧ҹѹ ͧաѺͺҧ ФѺ͡˵ؼ繵ǵѴԹ㹡͡

                Ҥس֡͡ͷ¡Ẻԡ Һʹҵʹ Ҩ繤Ѻسʹ Фպ˭ԧ Ш; 鹷¼˭ԧǤѺ §ҷŻ͡㨹Դ˹ ˭ԧ  Ẻ˭ԧͧ֡͹ҼҹʺóèպǶ֧ӹҭ ˭ԧԹẺӾҴǡ ੾仵դҤ ͤ͡㨵ͧ ᷹繤¤س  ҷѧࡵ  ¤繡ԡ

                Ҥسͺͺ ѹ״Ẻԡ ͧ͡ẺسФѺ  ˭ԧǹҡѡԴ ǧԵӤѭѺͧͪǧպѹҧ㹪ǧ˹   ˹ѧФ᷺ءͧѡŧ´¡÷˭ԧЪ«繾͡йҧ͡Όѹ觧ҹѹ㹷ش ФҾ¹ѡŧç 㹤繨ԧ  觧ҹ§ش鹢ͧԵҹͧ  ѡͪͺ͡ѹٻҧ˹ҵ Ͱҹͧͺҧ ǡѴԹ㨤ѹ觧ҹѹ繡óշ辺ҡ (ѧɤ¡ MCdonald Marriage ) ѹǡ͡ѹǤѺ  ͹͡ҡ  ո դسҹԡ

                ѡоطʹ ͤ¡ѹ ԴҡѨ 2 Сä͡šѹ㹻Ѩغѹѹ㹪ҵԡ͹ ûԮ  (27/324/)

                                ؾ ʹڹʹ            ڨػڻڹ൹

                                ǹڵ                ػڻ ⶷

                                Դ㹹¹͡ѹ ѡԴ

                                ѹ㹪ҵԡ͹͡šѹ㹻Ѩغѹ

                㹪Ե˹ Ҩ觧ҹѹ ҧµҧѡȵ礡ѹ駤 ǡ ҧ觺ҧҧ ֧ٴͪѡ餹ͧԴѹҷ  ҧҨӡѹҤ˹ 駷ҡ͹ ҧ֡ҧ ѡѹ¡ѹǤ֡仡ѹҧ֡ҡ͹㹷ش¡ѹ

ҧ觺ҧҧҹ͡觡͡ҷ¡зѹͧ ¤š觧ҹẺҴ֧ Ҵѡ˹ ֧Ҵѧҡ觡 ԴҨ觡Ѻ觡 ҡ觡ըԧ ҷء仵ç§ͧ

                ÷դسդ ¨ԡ ҡԴԸҨ٧Թ价ҷẺԡ ͧ͡  óءҧ͡Ѻ ͵ѴԹ觧ҹͧҷպҧҹºҧҹ ҧ ҨҤͤ¡ҨҪ觨зǴ  ҧԡҨ¡ѹ״ Ъͺᨡ ԡ 价  зҧԡ ѡԧѹ״ ѡӤѭ͹¤ó·ءҧ  óءҧ֧šҨ͡Ҵ  ١˭ԧ͡§͡ҡѡ  ҨẺԡͤ繻֡蹢ͧͺ ͧ鹤سҧس͡١ͧǤѺ ֧բºҧͧ֡բʹշ蹡  ẺҤسлا觪ԵʴҼ˭ԧ ҷҧҧҡԡѺ͡еҷ觴 س繾 ͡ҵç ҡ͡ҧ ҡҪǹ仴Թѹúͺ觧ҹҧ   ҷӾо ´͡Ѻ  ҨдաҽѹҤФѺ  

 

Ӷ 12:  ҧշӻЪҾԨó  .ѡ 蹷ͧѡͧʧԴԹҡ ੾Сʨؤ෾ .ѡ繾ɨѧͧµèؾطʹһШӪҵ  ҵҡҹҨԨó (ԡڢ ԡ/ࢵԵ  .)

 

ӵͺ: ֡š͡Ѻ .ѡᡵ㨨Тҧ й  ᡡ˵ؼŷءҧҢҧطѷ¡ͧѭѵԾоطʹʹһШӪҵԨ

                ѹԧ ФѺ 繹繻繷Ǿطеͧ èԺҤ ׺͹仴ٵ鹵ͻѭҵҡоһѭѹҡСúǪ繻ླ㹻  ¤ҤǪ褹ش鹨ҡء仹Ծҹ ѧպǪẺʹء ͹, ǪẺ仾ѡ͹ͧҪ, ǪẺ᷹س, Ǫѡһླբͧҵ, ҧ ͺѧ䧡ǡѺ仺Ǫ  ͤҹ仺Ǫҡ  ѵûԺѵԢͧʧ͹зҹ㨺Ǫ;鹷ء

                ǪҹҨҡء͹繪Ǿط 仴ԡ÷ ҹѡ 蹷ͧѹǨ٭ҵԵͧǪҡǾʵоԡطоĵԻԺѵաеͧխҵԤ㴤˹觢ͧͧ

                ͧҾǡԺѵԹ͡Թҹ繾ǡ˹Ҵҹ þԹ  ҧѴͧʹѺʹعǡ ǡҪͧѧ äǺŻоĵԻһҨ÷Ѻȵҧ ҹ ҧͺ, ҧҨѡͺ, ҧҨա, ҧҨѡͺ˹Һ   ҹԴ駹 աäǺվ  Ѵ˹ҨѧШ 

                Ҿٴ֧äǺ ͧҡա Ѵ繾 кͻͧѴѴҨ§  Ӿѧ§ѡ͹ʹҷ͡öзôբ   ա駡ºҹͧʹѺʹع èѴ͸ԡó˭ ҧ ֧ä繼 ѭѧŨ֧ҹ ʶҹóԧ  ºҹͧ㹻ѨغѹӹµѡиԹ

                ѧ Ըѭҷ ҵͺẺӻ鹷غԹ¡ԡúǪླ ͹حҵ੾Ф㨺Ǫش鹷ءҹ鹺ǪѴ ѴʹʧоĵԻԺѵ ÷Ӵѧ ТѴѺ¾طǻ зءͺǵҧǹͧ١ҹͧ͡ʻԺѵԸȪǤǴ¡ѹ駹  ѧ  ͧǪӹǹҡ ͧռ黯Ժѵºҧ ЪͧͧѴ繷   Ѵѹҹ صҹͧͧ

                ˵ط¡ͧѭѵԾоطʹʹһШӪҵ 繡óѴи 觤ʧöҼԴ ҺѭѵѰ٭ѡ繰ҹǡ͡١ѺҪԡ 駾ТҺҤء ͧҧ·ӹµ;иԹ  ͡Ъ ӹǹҡ¹㹼ͧ

س ѡҧ оطҷçҡоطʹطѷ Ѱ٭ҡж˹㹰ҹФس ¡˹㹾طѷ سͨŧоطʹҺҧ?  سԸաèѴЪ¨ѴþʧԴԹҧ?  ҧѴ͹  ҵǡسѧШѺǪ١ҹǡµԴ͹  ѹդ׹աء«ʧ.   


àªÔ§à·Õ¹
< 03 July 2007 14:35:08 >
  

ҡҺҵǪѴ觺͡ҾоطʹʹһШӪҵ


àÍ×éÍÁ
< 09 July 2007 09:21:22 >
  

繤ŤͺǴҡ 繤ѡɳҧ·Ҩµͺѭ繤ٴ  觴 ǡջѭҷͨҡҨԧ 2 ա͹Ό 㹪ǧ 1-2 չ ԩѹշ駻ѭ㹷ӧҹ ШлҺ˵صͧ ͡ҡѧҷӺح ԨҤҹͻѵ ѧҡӨԴͧСѺΌء ˭ҹ˹觷պҡ ͡§繡 ҹسѧѡ ѻ͹Դ˭ҡзآ ᵡ͡ ѧҡ آҾ֧ͧҹբ鹤  ǹչ 3 ͹͹ ѧҡ价ӺحѹԴ¡ѹ ҡԡѺԩѹ ͧáѹ Ѻ˭ԧ سҤس㹺ҹŧҺҹԩѹҨж١Ӥس ԩѹöҷҹ˭ͧҡҴԩѹ

ԩѹͤй ն١س¨зҧҧ Тͤйͧ÷Ӻح¤


¹éͧ/ÊÁطûÃÒ¡ÒÃ
< 13 July 2007 08:30:04 >
  
ҡѹ͹Դҵҡͧس¤Ѻ еͺ㹤Ӷ-ӵͺШ͹ԧҤѺ bodhinanda@gmail.com

´Ã.»°Á¾§Éì ⾸Ôì»ÃÐÊÔ·¸Ô¹Ñ¹·ì
< 13 July 2007 20:17:53 >
  
ҨҨ¹ᨧ˵ؼ ѺҧѰ٭ ŧ䫷ͧҨ  ѹѹ  áҤ ѹ ԧҤ ѹŧЪ ҹҨѧ¹ᨧ˵ؼ¤Ѻ

à´è¹ªÑÂ/¢Í¹á¡è¹ < dcdenchai@hotmail.com >
< 15 July 2007 13:50:18 >
  

¹价ͧ 㨨˹ҷѴǻ䫵ŧ㹪ǧ͹áҤ ҧҡѹŧ 㴹ѡ  Фչ ͹ ʧҹ͸ԺЪҪ㨨ش׹·.

 


´Ã.»°Á¾§Éì ⾸Ôì»ÃÐÊÔ·¸Ô¹Ñ¹·ì
< 15 July 2007 20:18:20 >
  
Һ红ͧҨդҪѺ  յŢ͡¤Ѻ

denchai /¢Í¹á¡è¹ < dcdenchai@hotmail.com >
< 19 July 2007 17:38:06 >
  

Ţسٴ    Ѻ١ѧ

Դ 2 ¹ͧաҧ  鹻ҳ 

֧դ   лªԧ

оطʴ ҧդѧ§

¹   ӾѧԴǻ䫵դҪ

. 

´Ã.»°Á¾§Éì ⾸Ôì»ÃÐÊÔ·¸Ô¹Ñ¹·ì
< 23 July 2007 10:57:22 >
  
  դѺ

denchai/¢Í¹á¡è¹ < dcdenchai@hotmail.com >
< 25 July 2007 19:42:33 >
  
ҨͧѨ

¤ÔÇ
< 24 October 2007 17:21:44 >
  

Ӷ 9: Ҩ ˹٢÷ȹ  բҾʧѴµ硫Ѵ繺һ¤? ԴԹʧ¤ ͺس (ҹ/ҧö ⢹ )

ҼԴФѺ Ѵ繸ʶҹ ʧҹ繼ŷҹ Դ˵ءóԴ㹸ʶҹк͡


¤ÔÇ
< 24 October 2007 17:28:21 >
 

Suggestion
     
Name : *
       
  Messages : *
       
  Picture :  
     
       
  E-Mail :