cultural (วัฒนธรรมพุทธ: วิถีพอเพียง)

POST : 6 เกิดเป็นกะเทยเพราะกรรมอะไร?
View 1094
Ans 2
เกิดเป็นกะเทยเพราะกรรมอะไร?
เชิงเทียน

เกิดเป็นกะเทยเพราะกรรมอะไร?

(คำถาม-คำตอบประจำเดือนกรกฎาคม 2550)

                                                                                ดร.ปฐมพงษ์  โพธิ์ประสิทธินันท์

 

คำถาม 1 : อาจารย์ค่ะ เดี๋ยวนี้มีกะเทยเรียกร้องสิทธิ์กันมาก  ไม่ทราบว่าศาสนาพุทธมีคำอธิบายเกี่ยวกับกะเทยไว้อย่างไรค่ะ?  จริงหรือปล่าวที่พระเคยบอกว่าถ้าคบชู้กับคู่ครองคนอื่นแล้วจะเกิดมาเป็นกะเทย? (นวลจันทร์/พระโขนง)

 

คำตอบ: กะเทย (กระเทย) ตรงกับคำบาลีว่า อุภโตพยัญชนกหมายถึง คนมีอวัยวะทั้งสองเพศคือเพศชายและหญิง (อุภโต=2, พยัญชนะ=ลักษณะ) เพราะมี เครื่องหมายเพศ’  ของชายและหญิงอยู่ในคนๆ เดียว ส่วนอีกคำคือบัณเฑาะก์ (ตรงกับคำบาลีว่า ปณฺฑก) คำว่ากะเทยในที่นี้หมายถึงทั้งทอม, ทั้งดี้, ทั้งเกย์ (เกย์คิงและเกย์ควีน), เสือใบ ฯลฯ ทั้งหลาย   พึงทราบว่าการเกิดมาเป็นกะเทยนั้นไม่ใช่จำกัดเฉพาะมนุษย์เท่านั้น  พระไตรปิฎกหลายเล่มเช่น พระไตรปิฎกเล่ม 1 (วิ.มหา.1/38/52) จำแนกไว้ว่ากะเทยมี 3 ประเภทใหญ่ๆ คือกะเทยที่เป็นมนุษย์, กะเทยที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน, กะเทยที่เป็นอมนุษย์

          การเกิดมาเป็นกะเทยพระพุทธศาสนาระบุไว้ชัดว่าเกิดจากการประพฤติผิดศีล ข้อกาเมสุมิจฉาจาร หมายถึง การลอบเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นในอดีตชาติ  ดูตัวอย่างจาก มหานารทชาดก (พระไตรปิฎกภาษาบาลีเล่ม 28/864/304-6)  เนื้อความในพระไตรปิฎกภาษาบาลีกล่าวไว้ว่า

                                ตโต จุโตหํ  เวเทห               ทสนฺเนสุ ปสุ อหุ ํ

                                นิลุญฺจิโต ชโว ภทฺโร           โยคฺคํ วุฬฺหํ จิรํ มยา

                                ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท     ปรทารคมนสฺส เมฯ

                                ตโต จุตาหํ เวเทห วชฺชีสุ กุลมาคมา

                                เนวิตฺถี น ปุมา อาสึ              มนุสฺสตฺเต สุทุลฺลเภ

                                ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท     ปรทารคมนสฺส เมฯ (28/864/305)

 

                                ผมแปลเก็บความเป็นภาษาไทยว่า          

                             กระหม่อมฉันจุติจากชาติที่เกิดเป็นลิงในภพก่อนนั้น

                        ก็ไปเกิดเป็นวัวในทสันนรัฐ เป็นวัวมีกำลังแต่ถูกตอน 

                        กระหม่อมฉันถูกเขาเอาเทียมเกวียนอยู่สิ้นกาลนาน

                        นั่นคือผลกรรมคือที่กระหม่อมเคยคบชู้กับภรรยา

                         ผู้อื่น  ข้าแต่พระองค์ผู้ครองวิเทหรัฐ  กระหม่อม จุติ

                         จากกำเนิดเป็นโคนั้นแล้วก็เกิดเป็นกระเทยในตระกูล

                         ที่ร่ำรวยในแคว้นวัชชี  การจะได้เกิดเป็นมนุษย์(หลัง

                         จากลักลอบเป็นชู้กับภรรยาเขา)นั้นยากจริงๆ  นั่นคือ

                         ผลกรรมที่กระหม่อมคบชู้ภรรยาผู้อื่น

                    ในมหากัสสปนารทชาดกนั้น   ผู้เคยคบชู้ภรรยาคนอื่นมาสารภาพผิดว่า สาเหตุที่เกิดเป็นกะเทยเพราะคบชู้กับภรรยาผู้อื่น ความจริงแล้ว ต้องตกนรกหมกไหม้หลายปี ก่อนจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆ  เศษผลกรรมนั้นต่างหากทำให้เกิดเป็นมนุษย์กะเทย  

                ในทางปฏิบัติจริง ชาวพุทธควรเห็นใจกะเทยเพราะการเกิดมาโดยที่ร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิง หรือกายเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายนั้น ไม่ได้เกิดจากการเสกสรรปั้นแต่งหรือดัดจริตเหมือนนักแสดงตลกแต่อย่างใด แต่เขาเป็นของเขาอย่างนั้นโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิด

             ดังนั้น ถ้ามีการเรียกร้องสิทธิที่สมควรจะได้ในฐานะเป็นมนุษย์ เช่น สิทธิในการแปลงเพศ จากนาย เป็นนางสาว หรือจากนางสาวเป็นนาย  ถ้ารัฐสืบหรือพิจารณาแล้วได้ความว่านิสัยใจคอและจริตกิริยาของเขาเป็นกะเทยมาแต่กำเนิด   ผมก็ว่าน่าส่งเสริมนะครับ  ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่อย่างใดเลย  

           ผมอยากอธิบายเสริมว่าแม้การเกิดเป็นกะเทยจะเกิดจากกรรมไม่ดีในอดีต แต่ก็เหมือนชายหรือหญิงจำนวนมากที่เกิดมาแล้วมีทุพพลภาพในรูปแบบต่างๆ เพราะกรรมเก่า  เรื่องกรรมเก่านั้นเราต่างคนต่างก็มีไม่เหมือนกัน  ตอนนี้ เราแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกครับ นอกจากจะลิขิตตัวเองให้ดีด้วยกรรมใหม่   กล่าวได้ว่าเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกัน ไม่ว่าเพศหญิง, ชายหรือกระเทย ต่างก็ยืนอยู่บนจุดเดียวกันทั้งนั้น นั่นก็คือสามารถลิขิตตัวเองด้วยกรรมในปัจจุบันได้เหมือนกัน  อนาคตจะดีหรือเลวกว่านี้ก็ด้วยกรรมปัจจุบันที่ทำเหมือนกัน  

                    พระพุทธเจ้าทรงสอนให้วัดคนที่ความรู้ (วิชชา) และการกระทำ (จรณะ) ใครมีวิชาความรู้ดีและมีความประพฤติที่ดี  สุจริตทั้งทางกาย วาจาและใจ  ไม่ละเมิดศีลก็ได้รับการเคารพยกย่องกว่าคนที่ไม่มีศีลมีธรรม  โดยนัยนี้ แม้จะเกิดมาเป็นหญิงหรือชายที่สมบูรณ์ แต่ถ้ามีพฤติกรรมน่ารังเกียจเพราะละเมิดศีลธรรมเป็นอาจิณ เช่น ยักยอกหรือลักขโมยสมบัติของคนอื่น, เอาเปรียบชาวบ้านเขา, ทุจริตฉ้อราษฏร์บังหลวงหรือสำส่อนทางเพศ ก็น่ารังเกียจกว่าคนที่เป็นกะเทยเป็นไหนๆ ครับ

          นอกจากนั้น กระเทยที่รู้จักแยกแยะดี-ชั่วแล้วตั้งตนอยู่ในศีลธรรม  ไม่ประมาทเหมือนชาติก่อน  ต่อไปก็สามารถไปเกิดในภพภูมิที่ดี  มีเพศสมบูรณ์แบบ  ใช้ชีวิตที่สงบสุขยิ่งกว่าในชาตินี้เป็นไหนๆ ก็เป็นได้  ทำนองเดียวกัน ชายและหญิงที่มีเพศที่สมบูรณ์หากสำส่อนทางเพศหรือเป็นชู้กับสามีภรรยาคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ไปเกิดในนรก แล้วจากนั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก่อนจะมาเกิดเป็นกระเทยได้เช่นกัน  ดังนั้น จึงไม่ควรประมาทเลย.

< 13 July 2007 11:37:37 >
  

ûоĵԼԴ㹡ѧѹҧȢͧҵ ѧ͹حҵҡ黡ͧ

͹֧͹ Թҡ黡ͧͧ

˵عѧ㹻Ѩغѹ֧ռ§ູҧҡ Ѵਹ


»ÀÒâµ < paphatoa@gmail.com >
< 07 August 2007 13:52:51 >
  

ԴҤس⵵駢ѧࡵ١ͧѺ  §ູҧҡж١ҤҤͺӨ繤ҤԵ㹷ش ա§ູҧȵ 繴¡ѺػѺ.


´Ã.»°Á¾§Éì ⾸Ôì»ÃÐÊÔ·¸Ô¹Ñ¹·ì
< 13 September 2007 17:42:13 >
 

Suggestion
     
Name : *
       
  Messages : *
       
  Picture :  
     
       
  E-Mail :