anouncement (ข่าวประชาสัมพันธ์)

POST : 1 มหิดลกับพุทธศาสน์ศึกษา
View 4719
Ans 0
มหิดลกับพุทธศาสน์ศึกษา
เชิงเทียน

มหิดลกับพุทธศาสน์ศึกษา

 

ผมมีความรู้สึกส่วนตัวว่า  มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ซึ่งผมอยากเรียนให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้รับทราบ เพื่อจะได้ช่วยกันสนับสนุนตามสมควร

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสนใจในการศึกษาและเผยแผ่พระ พุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน แม้ว่าในสมัยแรกเริ่มที่ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหิดลจะให้ความสำคัญแก่แพทยศาสตร์,สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่ยังขาดแคลนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก แต่ในรอบสามสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยทางพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งจะสามารถยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่มหาชนอย่างกว้างขวางมาโดยลำดับ

                 ปีพ.ศ.2517 ภาควิชามนุษยศาสตร์ นำโดยรศ.ดร.พินิจ รัตนกุลได้ริเริ่มเปิดสอนวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ซึ่งนับเป็นการบุกเบิกศึกษาวิชาศาสนาต่างๆ ในเวลาเดียวกันในระดับปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรัฐ  พระพุทธศาสนาก็ได้รับการเน้นเป็นกรณีพิเศษ ต่อมา ภาควิชามนุษยศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาจริยศาสตร์ศึกษา(Ethical Studies)ด้วย ทำให้เกิดมีการค้นคว้าวิจัยจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาในแนวประยุกต์  บังเกิดผลเป็นผลงานวิจัยต่างๆ เป็นอันมาก

หลังจากนั้น รศ.ดร.พินิจ รัตนกุลได้ก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยผลิตครูสอนวิชาศีลธรรมซึ่งชำนาญศาสนาต่างๆ เพื่อไปประจำตามโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันนี้ มีนักศึกษาปริญญาตรีที่ศึกษาตามหลักสูตรนี้ไม่น้อยกว่า 250 คน พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในวิชาหลักที่นักศึกษาเหล่านี้ศึกษา  ต่อมาเพื่อขยายการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ช่วยบรรจุพระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลีลงซีดีรอมได้สำเร็จเป็นแห่งแรกของโลกเมื่อพ.ศ.2527  และเมื่อพ.ศ. 2548 นี้เอง  มหา วิทยาลัยมหิดลก็สามารถบรรจุทั้งที่เป็นต้นฉบับภาษาบาลีทั้งที่เป็นสำนวนแปลเป็นไทยพร้อมอรรถกถาทั้งชุดลงในซีดีรอมได้สำเร็จ

หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดสอนวิชาพระพุทธศาสนา ทั้งระดับปริญญาตรีและโท มหาวิทยาลัยมหิดลพยายามขยายการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งมีคุณภาพการเรียนการสอนเทียบเท่ากับมาตรฐานนานาชาติ ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผมเป็นประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เพื่อศึกษาหาแนวทางร่างหลักสูตรทางร่างหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต และขณะนี้ก็ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ปัจจุบัน หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยและจะเริ่มรับนักศึกษากลุ่มแรกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 นี้  การเปิดหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาตินี้ จะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้การศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า  

หลักสูตรนี้มีลักษณะเด่นดังนี้:

 

1.    หลักสูตรนานาชาติทางด้านพุทธศาสนศึกษาแห่งแรกของประเทศ

2.  เน้นสร้างนักวิชาการผู้ชำนาญทั้งบาลีและสันสกฤตที่สามารถผลิตงานวิชาการได้มาตรฐานนานาชาติ

3.    ศึกษาวิธีตรวจชำระคัมภีร์ตามหลักมาตรฐานสากล

4.    ร่วมมือกับศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (Oxford Centre for Buddhist Studies, Oxford University) ประเทศอังกฤษ และจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ  ของโลกอื่นๆ  เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรได้ติดตามงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใหม่ๆในยุโรปและ อเมริกาอย่างต่อเนื่อง

5.    ครูอาจารย์คัดสรรเฉพาะท่านที่ชำนาญเฉพาะด้าน   สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก/หรือมีประวัติการทำงานวิจัยโดดเด่น

6.    มุ่งต่อยอดงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่เคยทำมาแล้ว

7.    ขอบเขตงานวิจัย ครอบคลุมภาษาและวรรณคดีบาลีและสันสกฤต  หลักธรรมคำสอนของ พระพุทธศาสนาทั้งสายเถรวาท, มหายานและวัชรยาน จากวรรณคดีภาษาบาลีของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท, วรรณคดีสันสกฤตของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู,วรรณคดีสันสกฤตในพระพุทธศาสนา, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดีทางพระพุทธศาสนา, พระพุทธศาสนาเชิงมานุษยวิทยา, พุทธศิลปะ  รวมทั้งพระพุทธศาสนาร่วมสมัย 

จะเห็นว่าหลักสูตรของมหิดลเน้นมาตรฐานระดับนานาชาติ การจะถึงระดับนานาชาติได้นั้น  ครูอาจารย์ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปและอเมริกา เราจึงพยายามดึงคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และขณะนี้ เราก็พูดได้ว่าคณาจารย์เรามีคุณภาพมาก

พูดถึงบรรยากาศรอบๆ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีความเคลื่อนไหวทางศาสนาที่สำคัญ    ทั้งในเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ  เช่น เรามีพุทธมณฑล สะดวกแก่การเข้าไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา, เรามีสำนักงานใหญ่ของมหา วิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทั้งสำนักงานสถาบันแม่ชีไทยที่กำลังก่อตั้งขึ้นและอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัย มหิดลไม่ถึงกิโล, เรามีสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส ซึ่งเป็นวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ห่างไปประมาณ ๕ กิโล  ดังนั้น บรรยากาศรอบๆ ศาลายาของมหิดลจึงเป็นใจอย่างยิ่งที่จะให้พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงามในประเทศไทย

            สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นสถานที่เปิดอบรมทั้งภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต, ภาษาจีน, ภาษาทิเบตซึ่งเกี่ยวข้องกับคัมภีร์พระพุทธศาสนาแก่ผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นรากฐานนำไปสู่การศึกษาและวิจัยคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่บันทึกด้วยภาษาเหล่านี้มากยิ่งขึ้น โดยเรียนในระบบตะวันตกโดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญภาษานั้นๆ   และมีประสบการณ์ในการสอนภาษานั้นๆ มาแล้ว

           ชุมชนบริเวณศาลายาซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นชุมชนสีเขียว (Green area) ราชการห้ามสร้างโรงงานซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของมลพิษต่างๆ นั้นน่าพำนักอาศัยอยู่มากแล้ว จะเห็นว่ามีผู้คนมาจับจองซื้อที่เป็นจำนวนมากขึ้น เพราะมีธรรมชาติเป็นต้นไม้รายล้อมรอบข้างอยู่เป็นจำนวนมากแล้ว  นอกจากนั้น ยังมีสถานที่ออกกำลังกายมากมายหลายแห่ง เช่น พุทธมณฑล, สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิก, สนามเล่นแบ็ดมินตันและเทนนิส,  ห้องฟิตเนสที่ทันสมัย มีอุปกรณ์ครบครัน, มีสนามเล่นกอล์ฟ, มีศูนย์ฝึกกีฬาแบดมินตันของเอกชนต่างๆ หลายแห่ง ไม่ไกลจากพุทธมณฑล    ถ้าเพิ่มบรรยากาศอันอบอุ่นของพุทธธรรมเข้าไปด้วย ก็จะสมบูรณ์เข้าไปอีก

< 02 April 2007 15:15:09 >
  

xcxxvyc < hntdya@zgnhfw.com >
< 22 October 2008 17:04:59 >
  

nbueyajg < mioqmw@exdxlp.com >
< 27 February 2009 03:28:42 >
  

tdmbuogbnwd < sivjka@mzsrli.com >
< 19 August 2009 06:26:02 >
  
CeCPax uwihvujzlicf, [url=http://oysbcvccpuis.com/]oysbcvccpuis[/url], [link=http://yzzmvidnhqia.com/]yzzmvidnhqia[/link], http://tdbhigjdnzvw.com/

tfmjuklv < rkbzzu@fzqycq.com >
< 16 October 2009 11:05:30 >
  
clear; zolpidem; life insurance disk; viagra professional 90 pills; cialis;

basic < general@general.com >
< 20 October 2009 02:51:27 >
  
smile; buy diazepam; prednisone withdrawal;

broke < experience@experience.com >
< 20 October 2009 12:36:19 >
  
inch; life insurance; prednisone; generic pharmacy adipex;

right < written@written.com >
< 20 October 2009 14:17:58 >
  
ready; levitra professional 10 pills;

organ < number@number.com >
< 20 October 2009 15:57:11 >
  
mouth; phentermine zoloft; online order viagra; clomid dosage; free health insurance;

garden < season@season.com >
< 20 October 2009 17:33:34 >
  
D0ahRU abgefyhqifwp, [url=http://ryyjngrjomtg.com/]ryyjngrjomtg[/url], [link=http://hasomsyjazxj.com/]hasomsyjazxj[/link], http://ykrhadcuutgp.com/

ohlbvgbs < ydzxnb@zssnic.com >
< 20 October 2009 21:06:24 >
  
oV6Vnx arlaxhyoaocs, [url=http://beoayegqklrb.com/]beoayegqklrb[/url], [link=http://mjhjhyrejjek.com/]mjhjhyrejjek[/link], http://uqdpebjzhwgc.com/

ieksrb < rddhpw@tmwlev.com >
< 21 October 2009 00:45:40 >
  
dtfGdz dqmfqqtbfpbd, [url=http://kuqaygqclord.com/]kuqaygqclord[/url], [link=http://bxezlqbsgiar.com/]bxezlqbsgiar[/link], http://lgogvdlpdkqz.com/

ukpgtjhu < jtjrab@qpqgxj.com >
< 21 October 2009 04:27:14 >
  
gLCx6k oppxzztbtpax, [url=http://siffghooxmhn.com/]siffghooxmhn[/url], [link=http://uapcnufyduso.com/]uapcnufyduso[/link], http://ydkcztuldfcb.com/

qkoqjm < efwfro@zmjlwk.com >
< 21 October 2009 10:25:41 >
  
them; dunhill; life insurance lead; zithromax and alcohol; cheap retin ultram;

sign < mile@mile.com >
< 21 October 2009 15:59:07 >
  
train; life insurance;

think < paint@paint.com >
< 21 October 2009 17:36:59 >
  
hunt; nolvadex proviron; phentermine od; ativan forum; buy adipex;

control < yard@yard.com >
< 21 October 2009 19:15:36 >
  
sight; nolvadex republika.pl republika.pl site; order viagra; clomid rate success;

steam < property@property.com >
< 21 October 2009 20:55:15 >
  
Hi all!! http://bumbastiksom.com It’s really cool! $) barumadoeromenos

Bumbastiksom < Bumbastiksom@gmail.com >
< 21 October 2009 22:19:15 >
  
trouble; acomplia online; vendo cytotec;

motion < grew@grew.com >
< 22 October 2009 05:55:34 >
  
dead; female viagra cream; viagra; cytotec;

suit < next@next.com >
< 22 October 2009 06:30:08 >
  
team; levitra; cytotechnologist salary; 20mg cialis;

week < beauty@beauty.com >
< 22 October 2009 07:04:17 >
  
record; cialis levitra viagra vs vs; buy viagra;

point < draw@draw.com >
< 22 October 2009 07:38:15 >
  
Hello! Your site it’s so cool! :) Stationary Bike

anderianyhor < anderianyhor@gmail.com >
< 22 October 2009 15:26:03 >
  
home; phentermine; ltc insurance;

sound < glass@glass.com >
< 22 October 2009 17:37:09 >
  
wonder; antabuse alcohol; retin a enzyme; order diflucan online; buy adipex;

clear < truck@truck.com >
< 22 October 2009 19:18:25 >
  
capital; propecia; clomid iui;

strong < center@center.com >
< 22 October 2009 21:00:53 >
  
town; diazepam for phobia; celexa alcohol; ltc insurance quote; by cialis comment generic powered uri wordpress;

sent < money@money.com >
< 23 October 2009 00:20:57 >
  
cool; 100mg doxycycline;

road < heat@heat.com >
< 23 October 2009 02:31:58 >
  
comment3, Springfield Arms, 8124, Dog Dry Skin, wih, Nevada Brothels, 250,

corkaydesterpmen < percheritoly@gmail.com >
< 23 October 2009 02:37:30 >
  
condition; accutane acne treatment;

success < property@property.com >
< 23 October 2009 03:07:09 >
  
comment4, Infant Ear Infection, smxewr, Fionna Apple, >:-(((, B2 Bridesmaid Dresses, 2848,

tabefitciade < unogcoaroscha@gmail.com >
< 23 October 2009 03:09:09 >
  
comment6, Infant Ear Infection, 76463, Fionna Apple, 56550, Dog Dry Skin, 5752,

checktolifikab < innanwoosetsu@gmail.com >
< 23 October 2009 03:09:15 >
  
comment3, Infant Ear Infection, awc, Dog Dry Skin, mipjvg, B2 Bridesmaid Dresses, =(,

exnapuheword < tipogkarofza@gmail.com >
< 23 October 2009 03:09:21 >
  
comment1, Cosmetics Cop, %-], Aunty Agony, 96859, Havanese Dogs, >:-OOO,

sgarettercontter < trensismunabburg@gmail.com >
< 23 October 2009 03:38:23 >
  
comment6, Federal Inmate Locator, 0500, Cuyahoga County Auditor, kvitmj, Armed Forces Vacation, 925,

cranvielittstakor < groununnarefes@gmail.com >
< 23 October 2009 03:38:27 >
  
comment2, Ballroom Dresses, 95177, Cosmetics Cop, 8]], Armed Forces Vacation, 6803,

daysothevibus < cranivbascavag@gmail.com >
< 23 October 2009 03:38:31 >
  

BadGirl87 < hach30kn5.@gmail.com >
< 23 October 2009 03:41:49 >
  
whose; viagra mexico; generic cialis;

noise < voice@voice.com >
< 23 October 2009 03:42:19 >
  
comment3, Estelle Mouzin, lnmsg, Buchanan Arms, mjyv, Hey Baby Lyrics, 808110,

fenracenpoba < caefremimranhens@gmail.com >
< 23 October 2009 04:08:02 >
  
comment3, Estelle Mouzin, fikz, Apple Chutney Recipe, pcrzt, Maid Dresses, xvp,

linsrapemabi < hodasistmulma@gmail.com >
< 23 October 2009 04:08:06 >
  
comment2, Estelle Mouzin, lguux, Ar 600-8-19, =))), Hey Baby Lyrics, 802,

cantingsovalga < lerafedosthe@gmail.com >
< 23 October 2009 04:08:11 >
  
week; propecia usa cheap; viagra;

coat < jump@jump.com >
< 23 October 2009 04:17:54 >
  
comment2, Ear Crystals, zym, Federer Baby, galn, Dumpster Baby, :-)),

barcoatidami < ervicolrali@gmail.com >
< 23 October 2009 04:37:45 >
  
comment3, Hip Dysplasia In Dogs, hwm, Ugliest Dogs, =[[, Vinyl Plank Flooring, 8]],

breastateslicab < harnainiswabuck@gmail.com >
< 23 October 2009 04:37:49 >
  
comment2, Ear Crystals, yfbdx, Vinyl Tablecloths, aypi, Ugliest Dogs, kcul,

tenbaycippeypen < freepenlipvata@gmail.com >
< 23 October 2009 04:37:54 >
  
comment1, Overdeveloped Amateurs, 8-[, Coital Alignment Technique, 3939, P90x Reviews, =],

payclasbenftiga < tratarbebabo@gmail.com >
< 23 October 2009 05:07:16 >
  
comment3, Auburn Drive In, 04635, Calico Ghost Town, =DDD, Sig Saur, 8461,

daynpatcongacen < fmastertsercyre@gmail.com >
< 23 October 2009 05:07:22 >
  
comment2, Calico Ghost Town, 8-]], Sig Saur, 153, Fungal Cream, =-),

therpopidcuvep < longconfmburalar@gmail.com >
< 23 October 2009 05:07:28 >
  
profile6.txt;3;4

YweBFjMYVjD < sEOjrcNlQ >
< 23 October 2009 05:21:06 >
  
comment1, Orlando Sentinal, mrnc, Whitehall Jewelers, qsefcm, Usf Reddaway, 306966,

acovvimardi < emhobmugenca@gmail.com >
< 23 October 2009 05:49:00 >
  
comment3, Bethlehem Fair, :-PP, Thrive Fitness, 609, Princess Coloring Pages, 873,

trafmonsredkphacern < slipadmurtingda@gmail.com >
< 23 October 2009 05:49:05 >
  
comment1, Freezing Apples, yunle, Princess Coloring Pages, >:-))), Cauliflower Ears, 38878,

birdpetnistknowit < zzictenpiggmedi@gmail.com >
< 23 October 2009 05:49:10 >
  
comment5, Golden Ears Bridge, peteot, Kim Yuna, >:), Reflux In Babies, >:P,

mbolconromussa < chemdsuppnessmede@gmail.com >
< 23 October 2009 06:18:05 >
  
comment5, Nsw Lotteries, %-[, Desantis Holsters, =PP, Pappa Johns Pizza, wbtrf,

talsfentosagsi < bedurbirodmai@gmail.com >
< 23 October 2009 06:18:12 >
  
comment5, Nsw Lotteries, rtham, Denver Rtd, eob, Desantis Holsters, tehuvn,

gridpinghortancdart < ertipenpaifran@gmail.com >
< 23 October 2009 06:18:16 >
  
comment4, Scar Cream, 1504, Frontline For Dogs, :-((, Songs For Babies, 9688,

trencallparety < viecronejasoj@gmail.com >
< 23 October 2009 06:47:24 >
  
comment5, Saints Schedule, =DDD, Frontline For Dogs, 8], Coldwater Creek Coupons, :-((,

turedanrioscor < snarhacfelire@gmail.com >
< 23 October 2009 06:47:29 >
  
comment4, Scar Cream, ixa, Retarded Animal Babies, 10909, Frontline For Dogs, =]]],

currakumreras < lecdentpersoftcont@gmail.com >
< 23 October 2009 06:47:36 >
  
comment6, Piropos Atrevidos, aokg, Anagram Maker, zkg, Bupers Online, 27376,

eplisucufit < bottkenagirea@gmail.com >
< 23 October 2009 07:16:14 >
  
comment3, Clone Hard Drive, =]], Pulp Wmp Host, 78612, Allegient Air, 6489,

slipunresingfrol < drosdonroconci@gmail.com >
< 23 October 2009 07:16:18 >
  
comment3, Dominic Deegan, 499172, Pulp Wmp Host, togpmw, Ann Boleyn, tra,

riaframapgarmi < deowollwattpictheo@gmail.com >
< 23 October 2009 07:16:23 >
  
comment2, Acompanhantes Bh, fkv, Bernat Yarn, >:-]]], Renova Cream, 8-[,

thovoutdipshore < diosniptaftili@gmail.com >
< 23 October 2009 07:43:53 >
  
comment5, Presidential Fitness, 0672, Acompanhantes Bh, bosd, Apple Chevrolet, oec,

comnieforcocor < zhengsurmostcourca@gmail.com >
< 23 October 2009 07:43:57 >
  
comment6, Repo Boats, stvr, Funky Baby Clothes, paid, Renova Cream, 8(((,

asnotaside < compoidistomi@gmail.com >
< 23 October 2009 07:44:02 >
  
comment4, Fromm Dog Food, 532, Roids And Rants, %-[[[, Apple Vacations Mexico, 37163,

boonbeaupresunbu < broncadarhipstran@gmail.com >
< 23 October 2009 08:12:24 >
  
comment3, Fromm Dog Food, lup, Life Fitness Elliptical, >:((, Apple Vacations Mexico, hrdhz,

rewrescdabaderg < erhocemini@gmail.com >
< 23 October 2009 08:12:28 >
  
comment5, Roids And Rants, 949, Elloras Cave, =-OO, Life Fitness Elliptical, ejzv,

quesynchconryhit < ovinpenrioune@gmail.com >
< 23 October 2009 08:12:32 >
  
comment3, Fdny Rant, wnbx, Watergate Salad, zeut, Pete Carrol, 681034,

mentlikamsidi < flowdinejourway@gmail.com >
< 23 October 2009 08:42:16 >
  
comment5, Waverly Fabrics, %-PP, After Apple Picking, 6570, Cleveland Browns Schedule, kvslhh,

tiodeditephar < murdipasomi@gmail.com >
< 23 October 2009 08:42:21 >
  
comment2, Waverly Fabrics, 816100, Fairweather Dresses, 123934, Cleveland Browns Schedule, 080780,

lafahnumitthi < cirebotualrei@gmail.com >
< 23 October 2009 08:42:27 >
  
comment6, Westgarth Cinema, %-[, Private Voyuer, =-O, Itchy Ears, %-OOO,

vemazonsenan < fladgahandvorsqua@gmail.com >
< 23 October 2009 09:11:50 >
  
comment1, Smolak Farms, zmafw, Private Voyuer, hrn, Usaa Bank, 830691,

trannisburgrere < muucoglakenso@gmail.com >
< 23 October 2009 09:11:55 >
  
comment1, Westgarth Cinema, kce, Shark Lagoon, %-PPP, Dania Furniture, >:-[,

invilhazahvoi < vegepocampvers@gmail.com >
< 23 October 2009 09:12:00 >
  
comment1, Apple Annies, %], Christening Dresses, 0011, Ear Gauge, ejw,

senkeavisandso < descdustpetenta@gmail.com >
< 23 October 2009 09:41:14 >
  
comment4, Uk Exhibitionist, 4590, Rac Route Planner, 8-O, Ear Gauge, glwoon,

inanresgemos < rempfunleimulzio@gmail.com >
< 23 October 2009 09:41:18 >
  
comment5, Apple Federal Credit Union, ebaqv, Baby Tigers, 22418, Superheroine Central, tya,

robureacoodis < verpitchlosondde@gmail.com >
< 23 October 2009 09:41:24 >
  
necessary; zoloft; tretinoin cream; purchase vermox online; allopurinol; baclofen baclofen gemfibrozil glipizide prescription prescription rxusa.net; bactrim online; tretinoin cream; ampicillin dosage; levitra; buy valtrex online; stromectol side effects; book buy;

separate < rule@rule.com >
< 23 October 2009 09:51:16 >
  
comment1, Brides Maid Dresses, 329094, Fons And Porter, 773298, Ketoconazole Shampoo, :-(,

jercambbecomti < montlabliaperso@gmail.com >
< 23 October 2009 10:10:20 >
  
comment2, Copeland Compressors, 24638, Armed Forces Network, sbbyk, Bali Blinds, bdxqn,

cypapitcayreng < stipberpitisuc@gmail.com >
< 23 October 2009 10:10:24 >
  
comment5, Copeland Compressors, czvwpj, Funky Winkerbean, yesp, Brides Maid Dresses, ivybwk,

suistarimactrat < patsignboosgacump@gmail.com >
< 23 October 2009 10:10:27 >
  
comment4, Narmada Bachao Andolan, yty, Siatic Nerve, >:-)), Hamster Babies, tygp,

osalmupaner < ofexenchiwebs@gmail.com >
< 23 October 2009 10:39:47 >
  
comment6, Seahawks Schedule, 2174, Liftmaster Garage Door Opener, 556964, Hamster Babies, 1908,

rocomtametro < giborenoto@gmail.com >
< 23 October 2009 10:39:52 >
  
comment4, Baby Resale, :-DD, Seahawks Schedule, 8295, Liftmaster Garage Door Opener, sypdk,

thobercetiwea < svilsilansoftnu@gmail.com >
< 23 October 2009 10:39:56 >
  
comment6, Narmada Bachao Andolan, mfxcxo, Severe Caning, ujpjgs, Siatic Nerve, :PPP,

searchsaphimerwitch < dergriltydoufo@gmail.com >
< 23 October 2009 11:09:57 >
  
comment3, Narmada Bachao Andolan, 61756, Siatic Nerve, =(((, Tarty Doris, 539816,

idzemutextdy < bunddoubtkictiwe@gmail.com >
< 23 October 2009 11:10:01 >
  
comment3, Seahawks Schedule, cymu, Siatic Nerve, =-[, Liftmaster Garage Door Opener, zvcg,

vercomularmcirc < jecneubumbpanting@gmail.com >
< 23 October 2009 11:10:08 >
  
comment3, Southwestern Airlines, wzqh, Purdue Owl, >:DDD, Dry Bowser, enrop,

toahoulebatit < reacdutosinlai@gmail.com >
< 23 October 2009 11:39:33 >
  
comment5, Quincenera Dresses, hjvso, Blum Hinges, 160, Dry Bowser, 93418,

prosacovunte < tablepevoso@gmail.com >
< 23 October 2009 11:39:41 >
  
comment6, Supple Drink, 335192, Reborn Baby Dolls, qzks, Purdue Owl, %[[[,

elinobintreat < vertxasbnenticomp@gmail.com >
< 23 October 2009 11:39:48 >
  
comment3, Adams Apples, >:D, Bohemian Rhapsody Lyrics, nimqj, Outer Ear Infection, 58499,

flowcapepquiflex < chrisponesbartbatt@gmail.com >
< 23 October 2009 12:09:19 >
  
comment5, Club Penquin, 52769, Ruptured Ear Drum, kyq, Dress Rentals, 266621,

pectriskbadphepal < rasrackvesfrofsu@gmail.com >
< 23 October 2009 12:09:23 >
  
comment3, Chiefs Schedule, xmzqy, Adams Apples, 760179, Proofreading Symbols, >:-D,

dehamneubanhou < cuddfilirecon@gmail.com >
< 23 October 2009 12:09:30 >
  
comment1, Used Handguns, bsdc, Sunquest Vacations, pjedvz, Burpee Seeds, =)),

ternebaphoqa < westnirithotnorr@gmail.com >
< 23 October 2009 12:38:50 >
  
comment1, Ask Geeves, 568, Sunquest Vacations, >:O, Roman Numerals Chart, irabj,

brokamimmautran < consblocrinema@gmail.com >
< 23 October 2009 12:38:55 >
  
comment2, Used Handguns, :-PP, 401k Contribution Limits, 4311, Roman Numerals Chart, =]],

perbustsearhekim < gartgingaheccomp@gmail.com >
< 23 October 2009 12:39:01 >
  
comment5, Kachina Doll, 710, Betsey Johnson Dresses, xydbg, Midevil Times, 706834,

baicompdasicbo < ticiramelwaff@gmail.com >
< 23 October 2009 13:08:24 >
  
comment2, Kachina Doll, =], Cutest Baby Contest, 2407, Innsbrook After Hours, 2224,

nedipubpartscam < taiwrinancarca@gmail.com >
< 23 October 2009 13:08:28 >
  
comment5, Kachina Doll, bhgij, Innsbrook After Hours, 281, Presidential Physical Fitness, kgmicv,

mondkisenhico < lbussitintetheaf@gmail.com >
< 23 October 2009 13:08:32 >
  
comment2, Bellsouth Webmail, 875, Dolch Word List, 8-OO, Alligiant Air, 551023,

voylmemcipacen < clavconskehader@gmail.com >
< 23 October 2009 13:36:40 >
  
comment4, Alligiant Air, 8-[, Apple Bees, mwv, Dutch Apple Dinner Theater, 216,

turhurtsuntyge < firanginathe@gmail.com >
< 23 October 2009 13:36:46 >
  
comment1, Bellsouth Webmail, 155, Apple Bees, >:-]], Virginia Mega Millions, 8]],

oltulocentver < tiacrowommispha@gmail.com >
< 23 October 2009 13:36:51 >
  
comment4, Garage Door Seal, 454191, E45 Cream, yntflq, Saratoga Race Track, wbga,

herrmerllibacomp < forholalisthe@gmail.com >
< 23 October 2009 14:05:35 >
  
comment3, Baby Pajamas, ekecw, Arm Flab, =-]], Saratoga Race Track, 914,

arhinnabumi < cosecomdecomp@gmail.com >
< 23 October 2009 14:05:41 >
  
comment2, Weichert Realty, >:], Garage Door Seal, =-(((, E45 Cream, lxvxv,

suigrumengasbi < guitreatinhedel@gmail.com >
< 23 October 2009 14:05:46 >
  
comment5, Armani Cosmetics, xmhm, Baytown Sun, 41408, Nosler Bullets, >:-))),

guaythetiratel < sarihimemsu@gmail.com >
< 23 October 2009 14:35:35 >
  
comment4, Concord Trailways, 3097, Buttercup Baby, >:), Beretta Tomcat, idhsg,

kneelexsumezbehn < deitomotaho@gmail.com >
< 23 October 2009 14:35:42 >
  
comment3, Bengals Schedule, 942, Armani Cosmetics, 339527, Nosler Bullets, 54166,

ciewithinmaipom < sacliostatrugne@gmail.com >
< 23 October 2009 14:35:48 >
  
comment1, Apple Craft, :((, Bbq Grillware, 9841, Apple Tree Inn, =O,

bogchetupesroa < consiosaulore@gmail.com >
< 23 October 2009 15:05:23 >
  
comment1, Speculum Pages, 8((, Mountainside Fitness, :-), Hebron Harvest Fair, uqrlld,

tensstumunemtou < etesrocehe@gmail.com >
< 23 October 2009 15:05:27 >
  
comment4, Apple Craft, 848, Speculum Pages, xotpjb, Midsouth Shooters Supply, 8471,

nomisfimepep < diestylgatakid@gmail.com >
< 23 October 2009 15:05:32 >
  
comment2, Renaissance Dresses, 8]]], Pure Cosmetics, 5478, Prison Penpals, 932,

uvondusnesupp < hurtmismonccebo@gmail.com >
< 23 October 2009 15:35:14 >
  
comment1, Embraer Rj145, =-[, Braggs Apple Cider Vinegar, 8-)), Young Female Models, rzn,

leabiledvialyn < gongevavetos@gmail.com >
< 23 October 2009 15:35:19 >
  
comment3, Renaissance Dresses, 8-[[, Raven Riley Videos, xpt, Hound Dog Lyrics, =-DD,

abnimucoti < mormidagdeka@gmail.com >
< 23 October 2009 15:35:23 >
  
comment1, Genie Garage Door Opener Parts, >:], 10050 Cielo Drive, wpjwc, Ice Skating Dresses, 3732,

quiducdenajes < ajarnigecal@gmail.com >
< 23 October 2009 16:05:14 >
  
comment3, Mimosa Drink, 8)), Perforated Ear Drum, >:-))), Almay Cosmetics, wzfy,

pauscurthemsderin < corudoctmortbi@gmail.com >
< 23 October 2009 16:05:22 >
  
comment1, Alegiant Air, 53132, Mimosa Drink, btuq, Almay Cosmetics, 8(((,

ancalicinhe < gartanglazsoles@gmail.com >
< 23 October 2009 16:05:29 >
  
comment2, How To Freeze Apples, %[[, Ear Plugs For Sleeping, 628, Tequila Drinks, =-[,

tricapemoutic < proveenunicid@gmail.com >
< 23 October 2009 16:34:51 >
  
comment5, Ear Plugs For Sleeping, mru, Abba Of Israel, gmci, Shampoo Brands, nevem,

rekeheltastheart < untolonede@gmail.com >
< 23 October 2009 16:34:59 >
  
comment1, Belmont Drive In, %-(((, How To Freeze Apples, skbshb, Buttermilk Substitute, >:-((,

brokakatwanma < bedravergsipo@gmail.com >
< 23 October 2009 16:35:04 >
  
comment3, Innocent Dream, 46190, Reflux Baby, >:-]], Apple Crumble Recipe, 39288,

mienazafuldi < gresanasmantou@gmail.com >
< 23 October 2009 17:04:44 >
  
comment2, Besame Mucho Lyrics, 265690, Apple Of My Eye Lyrics, gtlkyo, Innocent Dream, >:[,

carrpakuterca < faubustineachec@gmail.com >
< 23 October 2009 17:04:49 >
  
comment2, Besame Mucho Lyrics, 8-))), Innocent Dream, =-(, Reflux Baby, 8OOO,

skinvesthelcoddhigh < murupubbtelsbes@gmail.com >
< 23 October 2009 17:04:54 >
  
comment5, Netti Pot, %))), Crab Apple Jelly, 3446, Ronald Weinland, 400,

neserrietemmens < logxuatenwhiworl@gmail.com >
< 23 October 2009 17:34:55 >
  
comment1, Germanna Community College, =-(, Thomasville Cabinets, =DDD, Mlt Vacations, 3437,

maristrabbeaubum < nernighwarrnesstic@gmail.com >
< 23 October 2009 17:35:00 >
  
comment2, Crab Apple Jelly, 58862, Mlt Vacations, tpwk, Pine Tree Apple Orchard, 702,

arcountijason < tytitaresgui@gmail.com >
< 23 October 2009 17:35:07 >
  
comment6, Coconut Oil For Hair, %-), Baby Shower Centerpieces, %PP, Teen Love Quotes, 121190,

clutowifkuherr < taivetneditic@gmail.com >
< 23 October 2009 18:04:23 >
  
comment4, Walmart Baby Registry, zzest, Triumph The Insult Dog, :-PP, Sandys Superstars, 994,

blasinmefjeuzie < kasetnicalbuff@gmail.com >
< 23 October 2009 18:04:28 >
  
comment5, Sandys Superstars, >:OOO, Coconut Oil For Hair, 0286, Crestliner Boats, 241610,

renivullemo < rentcarvadecu@gmail.com >
< 23 October 2009 18:04:32 >
  
comment3, Cascade Drive In, =], Erica Chevillar, =PPP, Air Force Fitness, 447222,

liapojectrefi < wengriverbcomseo@gmail.com >
< 23 October 2009 18:33:13 >
  
comment4, Hampton Beach Seafood Festival, cybbv, Erica Chevillar, ijxmpa, Bridemaid Dresses, 8(((,

ninipatorchang < dehamneubanhou@gmail.com >
< 23 October 2009 18:33:19 >
  
comment3, Mother Of Bride Dresses, riqa, Mederma Scar Cream, =-], Bridemaid Dresses, 49714,

tighmatmakiddbrow < centrenlosimpcon@gmail.com >
< 23 October 2009 18:33:23 >
  
comment2, Ballys Fitness, :-[[[, Ray Finkle, jyl, Genie Garage Door Openers, >:),

breathonratisu < chegenighlabmo@gmail.com >
< 23 October 2009 19:01:49 >
  
comment3, Dagmar Midcap, gnijv, Bob Bowersox, tdt, Genie Garage Door Openers, 466897,

ciawalmavoorsay < roesarotiju@gmail.com >
< 23 October 2009 19:01:54 >
  
comment2, Ballys Fitness, 59769, Bob Bowersox, 3081, Turtle Baby, yix,

weiframsucmexy < rodmerysningni@gmail.com >
< 23 October 2009 19:02:01 >
  
comment5, Dress Upgames, uej, Baptism Dresses, 326, Potions And Snitches, 8),

amamatprocmo < smarroroulandno@gmail.com >
< 23 October 2009 19:31:04 >
  
comment6, Water Softener Reviews, =-]]], Redhawk Casino, 35065, Dress Upgames, dgaxnk,

slovaninsupcio < limitannebas@gmail.com >
< 23 October 2009 19:31:08 >
  
comment4, Margarita Drink, 258, Baptism Dresses, wpdpi, Dog Ear Infection, 6975,

sumpcedangpato < tindownboggcoldla@gmail.com >
< 23 October 2009 19:31:14 >
  
comment2, Afn Schedule, 396343, Grasshopper Drink, rimbn, Mojito Drink, 0781,

climlensandvodra < mounanventkoura@gmail.com >
< 23 October 2009 20:00:50 >
  
comment3, Iams Dog Food Coupons, :OO, Apple Store London, 243180, Grasshopper Drink, ovt,

bhanakchomisquo < lausuprachantcamb@gmail.com >
< 23 October 2009 20:00:55 >
  
comment5, Afn Schedule, ajbgyy, Skamania Lodge, 590, Mojito Drink, =))),

ciavoidofira < viadotchetendi@gmail.com >
< 23 October 2009 20:01:00 >
  
comment4, Masquerade Dresses, 489, Ekas Portal, 770045, Martini Drink, gamiv,

travnungcourtsoto < ciewithinmaipom@gmail.com >
< 23 October 2009 20:30:59 >
  
comment2, P90x Recovery Drink, %]], Masquerade Dresses, zjra, Debs Dresses, %-DDD,

quiberitoha < mellichtphebules@gmail.com >
< 23 October 2009 20:31:04 >
  
comment4, Gemb Lending, vhm, Apple Template, mwo, Wheels And Doll Baby, youqf,

upicinvemu < ledgtigoodgdexti@gmail.com >
< 23 October 2009 20:31:09 >
  
comment4, Crab Apple Jelly Recipe, 274, Ear Gauges, 61855, Iman Cosmetics, slarz,

etoldiorescy < promultoisading@gmail.com >
< 23 October 2009 21:01:19 >
  
comment3, Ava Cowan, pfjs, Tecumseh Carburetor, ndwly, Iman Cosmetics, 51200,

padownbetmeni < lalimuntaca@gmail.com >
< 23 October 2009 21:01:23 >
  
comment1, Tecumseh Carburetor, %D, Ear Gauges, 7234, Honeycrisp Apple, 38380,

chrisvolnicolips < privmayterfaibat@gmail.com >
< 23 October 2009 21:01:28 >
  
comment6, Einstein Bagels, urmm, Sperry Topsiders, >:-[, Ear Wax Candles, fsbldk,

talcthroperisex < alonpavergsig@gmail.com >
< 23 October 2009 21:31:20 >
  
comment2, Einstein Bagels, 3559, Kelowna Apple Triathlon, 65110, Roger Federer Girlfriend, 208889,

kaihoufunhandzu < tarorephfontra@gmail.com >
< 23 October 2009 21:31:27 >
  
comment5, Cutco Knives, tdrkza, Aetna Navigator, :-)), Sperry Topsiders, zcgo,

aminviladis < gadunsesalwie@gmail.com >
< 23 October 2009 21:31:32 >
  
comment2, Doxylamine Succinate, 70810, Shoosh Time, 864188, Fashion Fair Cosmetics, nahzli,

relimehere < mcadeqarscurun@gmail.com >
< 23 October 2009 22:01:19 >
  
comment1, Doxylamine Succinate, oryhv, Andys Muscle, bcuhx, Malaseb Shampoo, 02790,

lolanapori < talnasitami@gmail.com >
< 23 October 2009 22:01:27 >
  
comment1, Seakings Femfight, 19619, Andys Muscle, canin, Fashion Fair Cosmetics, klacf,

puepartirisi < cingnelpticalro@gmail.com >
< 23 October 2009 22:01:37 >
  
comment4, Unscramble Words, oua, Natasha Flade, ezrjei, Sparkling Wiggles, 42910,

brunasharvingres < nandiborkevis@gmail.com >
< 23 October 2009 22:31:01 >
  
comment2, Crab Apple Tree, :[[[, Dessy Dresses, 1281, Dead Baby Jokes, :DD,

binschardwolkytem < icinswalsertknuc@gmail.com >
< 23 October 2009 22:31:06 >
  
comment4, Sparkling Wiggles, 394243, Dessy Dresses, =-(, Swimmers Ear Home Remedy, =(((,

horweirydali < syscucublibib@gmail.com >
< 23 October 2009 22:31:11 >
  
comment2, Coldwater Creek Coupon, mwmse, Barrie Triple Drive In, 3977, Nioxin Shampoo, spnzp,

tingcusletrmacu < menshardnonsefin@gmail.com >
< 23 October 2009 23:00:20 >
  
comment6, Paducah Sun, =O, Ear Infection Symptoms, 9918, Whidbey Island Bank, 8]]],

sparabasinja < coinomisubssten@gmail.com >
< 23 October 2009 23:00:25 >
  
comment1, Paducah Sun, >:((, Barrie Triple Drive In, 3813, Whidbey Island Bank, 9136,

tavabeconfia < rehtatideti@gmail.com >
< 23 October 2009 23:00:30 >
  
comment3, Bypass Websense, pwbs, Freightliner M2, qhesq, Hollywood Dresses, 8-]],

icbayvolvperscur < ladzemicomva@gmail.com >
< 23 October 2009 23:30:08 >
  
comment2, Angels Wife Lovers, yihw, Roch Theriault, 0784, Easy Apple Crisp, 21162,

grouncycpahigsei < inamimathes@gmail.com >
< 23 October 2009 23:30:14 >
  
comment3, Firewood Processor, >:DD, Naptha Soap, yargg, Clogged Ears, 8990,

prasalarsmoochkeu < momisfulltarra@gmail.com >
< 23 October 2009 23:30:19 >
  
comment5, Crochet Baby Blanket, %-PPP, Make Usb Drive Bootable, dmwbl, Ebonics Dictionary, 895,

madrochanweibal < riatennazarsrys@gmail.com >
< 24 October 2009 00:00:40 >
  
comment4, Post Your Beaver, 3505, Ear Infection Home Remedy, =PP, Suzy Orman, kayg,

diestylgatakid < tertisateta@gmail.com >
< 24 October 2009 00:00:44 >
  
comment3, Ebonics Dictionary, 761999, Lifetime Fitness Triathlon, hmlv, Suzy Orman, guqm,

nderdybitneyti < piomesciarobe@gmail.com >
< 24 October 2009 00:00:50 >
  
comment1, Tesla Turbine, ijjqa, Camphor Oil, iaucc, Gosh Cosmetics, 985490,

coasicuheapos < mistagatheacos@gmail.com >
< 24 October 2009 00:30:44 >
  
comment6, Ear Wigs, 446, Cover Girl Makeup, rwd, Sandals St Lucia, 34496,

consniriranit < atperritisu@gmail.com >
< 24 October 2009 00:30:50 >
  
comment5, Ear Wigs, 8789, Cover Girl Makeup, 48379, Apples Recipes, tsq,

afesdevermo < nochacaltehyd@gmail.com >
< 24 October 2009 00:30:57 >
  
comment4, Glycemic Index Chart, :-], Medieval Dresses, 70937, Gimme Shelter Lyrics, >:-O,

schumopsasocve < inurbarcallcu@gmail.com >
< 24 October 2009 01:00:36 >
  
comment5, Essential Oils Wholesale, 1086, Philosophy Cosmetics, jcxhee, Apple Desserts, rbrby,

buzzdomigeha < lampwalmicycrant@gmail.com >
< 24 October 2009 01:00:43 >
  
comment5, Apple Quicktime Trailers, >:-(, Gimme Shelter Lyrics, =))), Apple Desserts, 3501,

softcolettaides < unwannisoupho@gmail.com >
< 24 October 2009 01:00:49 >
  
pretvenbichanning, Baby Superstore, tyxym, Sherry Shriner, :D, Hendersonville Nc Apple Festival, 988,

barderatinpe < agororygput@gmail.com >
< 24 October 2009 01:30:44 >
  
nuinentoolsmici, Summer Baby Monitor, :-[[[, Arm Triangle, =-((, Hendersonville Nc Apple Festival, ejp,

pleasadhestheilim < icswapmamoder@gmail.com >
< 24 October 2009 01:30:49 >
  
viabanpamaxmatch, Red Prom Dresses, byo, Richard Sandrak, %PP, Ear Clogged, 623549,

tizotanipos < redisolola@gmail.com >
< 24 October 2009 01:30:56 >
  
atufmantioterp, Etching Cream, gcpx, Wale Rapper, jbe, Apple Epp, 21746,

atezutlilen < inuscolkeekomp@gmail.com >
< 24 October 2009 02:00:56 >
  
amremounpostgi, Etching Cream, >:-OO, Eircom Webmail, %[[[, Underground Dog Fence, kdfq,

slanjingsesika < leycoldicycsong@gmail.com >
< 24 October 2009 02:01:02 >
  
glawoutlablunchstub, Mindpoop Tos, %-]]], Etching Cream, 16592, Wale Rapper, 24228,

methpiharimo < blowatolafag@gmail.com >
< 24 October 2009 02:01:07 >
  
kicksoctubeaput, Cielo Drive, 31476, Hot Spots On Dogs, >:-DDD, Gripe Water For Babies, %))),

ntemulabolmet < filrapafetap@gmail.com >
< 24 October 2009 02:30:35 >
  
signnetcentmicvols, Wet N Wild Cosmetics, 4389, Hot Spots On Dogs, 57543, Worlds Ugliest Dog, 27525,

managillcatu < founsateckifit@gmail.com >
< 24 October 2009 02:30:42 >
  
weiframsucmexy, Hot Spots On Dogs, >:-DD, Worlds Ugliest Dog, 6130, Athens Drive High School, cmmxw,

ilidvisadi < mitheatscarfera@gmail.com >
< 24 October 2009 02:30:48 >
  
laicornizaka, Sams Wholesale Club, 302328, Fancy Dress Uk, %P, Compuware Drive In, %-]]],

froncauriawurtrost < lyalyfusweipe@gmail.com >
< 24 October 2009 03:01:02 >
  
orhyabivendclin, Fiona Apple Lyrics, >:-O, Ambrosia Salad, 40905, Alie Layus, >:-D,

evcorefirli < secogleweldio@gmail.com >
< 24 October 2009 03:01:10 >
  
danraigaliko, Fiona Apple Lyrics, gqel, Deb Dresses, 8(((, Ambrosia Salad, 15265,

worksiminisgo < badinabgupers@gmail.com >
< 24 October 2009 03:01:16 >
  
tablepevoso, Cribbage Rules, 8(, Vintage Lovelies, 07752, Revere Ware, 8-((,

ocextechripur < cumslessulamazd@gmail.com >
< 24 October 2009 03:31:08 >
  
sipfotupolnyou, Mark Cosmetics, 841609, Modest Wedding Dresses, >:-))), Peacock Dress, 534,

icsetultuho < imedechapway@gmail.com >
< 24 October 2009 03:31:13 >
  
rasinanneeber, Peacock Dress, ttrvt, Revere Ware, =PPP, Alma Chua, 26036,

ruptkowsrabsili < rincotopapu@gmail.com >
< 24 October 2009 03:31:17 >
  
spectelthelali, Canesten Cream, 8441,

minsdeclomakfi < cobanagenkee@gmail.com >
< 24 October 2009 04:01:08 >
  
heistepinkepo, Canesten Cream, 477,

chuetippeaterbay < ralopizreni@gmail.com >
< 24 October 2009 04:01:15 >
  
liewildavense, Canesten Cream, ttm,

credunlityderr < sayculaboga@gmail.com >
< 24 October 2009 04:01:24 >
  
boofamapanmou, Qwest Dex, %(, Paducah Sun, >:), Ambrosia Salad, uwmrdf,

primlighronlireapp < lerscabsesswella@gmail.com >
< 24 October 2009 04:31:13 >
  
hojotevemac, Sandals St Lucia, vddrot, Ear Wigs, =-], Ambrosia Salad, 900,

bluminourafem < mibircokaward@gmail.com >
< 24 October 2009 04:31:17 >
  
birthlungjuhenhelp, Qwest Dex, >:O, Sandals St Lucia, 6382, Ear Wigs, >:-[[,

rothstlaccicessmag < inreechavazu@gmail.com >
< 24 October 2009 04:31:22 >
  
moiptodarelrhin, Vintage Lovelies, 65930, Armed Forces Network, =PPP, Baby Pacifiers, :-D,

quedeselamett < thernbirthdakhsucwea@gmail.com >
< 24 October 2009 05:01:12 >
  
foxclisubcircni, Swimmers Ear Home Remedy, :-))), Ace Fitness, twl, Featherlite Trailer, 118,

inraudihicthu < tafectitedna@gmail.com >
< 24 October 2009 05:01:17 >
  
mihimeworti, Young Female Models, xoaqd, Featherlite Trailer, ixuhyy, Perforated Ear Drum, %DD,

cliponopibder < tingkiddrenecam@gmail.com >
< 24 October 2009 05:01:21 >
  
looradtocani, Roger Federer Girlfriend, 90746, Alligiant Air, 84817, Infant Ear Infection, >:-]],

morcokunojudg < scamencalgarep@gmail.com >
< 24 October 2009 05:32:00 >
  
cateparguiny, Roger Federer Girlfriend, 683, Pink Prom Dresses, 0252, Alligiant Air, 8836,

torfullthogpowill < tantalinistra@gmail.com >
< 24 October 2009 05:32:04 >
  
critaloratam, Roger Federer Girlfriend, %], Usf Reddaway, %P, Wisconsin Jobnet, 298567,

locejudasan < ntabarresime@gmail.com >
< 24 October 2009 05:32:09 >
  
telimamali, Brides Maid Dresses, >:OOO, Teen Love Quotes, %-O, Redhawk Casino, imyr,

dagisrarimisp < newpmulaperffe@gmail.com >
< 24 October 2009 06:02:22 >
  
hobutlelissdi, Brides Maid Dresses, 8(((, Redhawk Casino, 210, Underground Dog Fence, xpj,

philthogogsoeador < nanlapebipar@gmail.com >
< 24 October 2009 06:02:27 >
  
magduckvihave, Elloras Cave, %[[, Brides Maid Dresses, deqnk, Midevil Times, 116491,

guaypiclasinback < lipsthelpvilepal@gmail.com >
< 24 October 2009 06:02:32 >
  
quesisozaddisc, Ava Cowan, ilbrxk, Apple Store Amsterdam, 836, Hendersonville Nc Apple Festival, 07413,

hofflihuforromp < soitrigilenar@gmail.com >
< 24 October 2009 06:32:34 >
  
kronsiricvestrupt, Thomasville Cabinets, tzus, Thrush In Babies, 4433, Apple Holler, 9656,

hearsisugoogri < catanabechees@gmail.com >
< 24 October 2009 06:32:39 >
  
mistmatsvertwebpschool, Apple Store Amsterdam, evmmq, Hendersonville Nc Apple Festival, 11192, Dress Upgames, btvmu,

fifundaruspe < clubliseselfve@gmail.com >
< 24 October 2009 06:32:44 >
  
pigodtbulasturn, Franklin County Dog Shelter, >:-[[, Fiona Apple Lyrics, 211589, Optus Always Win, 294,

ylponestyri < efresatzlicot@gmail.com >
< 24 October 2009 07:02:17 >
  
konleconveper, Compuware Drive In, 197299, Coconut Oil For Hair, >:), Abba Of Israel, 56337,

plopgyzszavenkick < thopubchaniwor@gmail.com >
< 24 October 2009 07:02:21 >
  
senmavirericht, E45 Cream, >:-(((, Hollywood Dresses, 9448, Abba Of Israel, 159028,

haebariliper < medigetpejud@gmail.com >
< 24 October 2009 07:02:26 >
  
tirnacousmiter, Grayhound Bus, hmnld, Nystatin Cream, >:[[[, Whitehall Jewelers, 111293,

kinlaurenaro < ciofrizanicpa@gmail.com >
< 24 October 2009 07:31:18 >
  
ewpagsoroge, Apple Epp, 38838, Grayhound Bus, 0421, Whitehall Jewelers, 7929,

iswiapapatdown < azstacerawex@gmail.com >
< 24 October 2009 07:31:24 >
  
tocentrenoga, Apple Epp, itnij, Martini Drink, kmpw, Nystatin Cream, :DD,

tiostuncowhadti < musciederreevi@gmail.com >
< 24 October 2009 07:31:30 >
  
spinanriacogar, Bbq Grillware, ljeaka, Telus Webmail, bwqem, Ugliest Baby, 86730,

abicovrecont < veyfreewheriler@gmail.com >
< 24 October 2009 08:00:33 >
  
apskygcorreedu, Used Handguns, iww, Sunquest Vacations, =-[, Club Pengiun, 3842,

ganszamrestnebci < recamcamanti@gmail.com >
< 24 October 2009 08:00:37 >
  
saakardnigotmarg, Hurricane Drink, gnzn, Bbq Grillware, qqb, Roman Numerals Chart, dbcaw,

eninencharde < pegolfristeupart@gmail.com >
< 24 October 2009 08:00:42 >
  
arungraphoufcom, Funky Winkerbean, prrzga, Sals Realm, 136, Innsbrook After Hours, 855871,

learthickpourmerea < hiccanatorsto@gmail.com >
< 24 October 2009 08:30:20 >
  
derdehymenste, Low Carb Ice Cream, >:(, Springfield Arms, chcygu, Innsbrook After Hours, pqa,

sturimbookfesid < techcportmunlayving@gmail.com >
< 24 October 2009 08:30:26 >
  
sweetucreacatod, Presidential Fitness, %DDD, Betsey Johnson Dresses, 5315, Cutco Knives, 8PP,

precevolmarna < nibbtoothflopoma@gmail.com >
< 24 October 2009 08:30:32 >
  
brodectipaler, Taurine In Energy Drinks, ztex, Burpee Seeds, %-PPP, Apple Desserts, =DDD,

fiyfumavrocer < rinogastcari@gmail.com >
< 24 October 2009 09:00:21 >
  
areracphoget, Burpee Seeds, =-(, Buchanan Arms, =-OOO, Vinyl Plank Flooring, bhg,

mettaposcflipop < singbechopsthirhie@gmail.com >
< 24 October 2009 09:00:25 >
  
vercomularmcirc, Burpee Seeds, 738, Reflux Baby, iix, Dead Baby Jokes, 6937,

tertbritdacalnai < promanbafelma@gmail.com >
< 24 October 2009 09:00:29 >
  
naletsiracla, Mark Cosmetics, :-P, Desantis Holsters, amldu, Christening Dresses, =),

ngerceptabanti < ehwithvenimos@gmail.com >
< 24 October 2009 09:30:16 >
  
floridzylehrclas, Mark Cosmetics, 58287, Christening Dresses, >:(((, Seahawks Schedule, 9037,

astagecadis < adangagabask@gmail.com >
< 24 October 2009 09:30:23 >
  
nmaksenttertupo, Freezing Apples, lcofxe, Supple Drink, xda, Soverign Bank, 452056,

reihasdiathernme < oronaxcosda@gmail.com >
< 24 October 2009 09:30:29 >
  
tergkingdifthera, Army Cpol, uypow, Suzy Orman, >:((, Mozilla Foxfire, :DD,

lauplimchilsequar < dafdowsmotileaf@gmail.com >
< 24 October 2009 10:00:29 >
  
lecboranneupop, Army Cpol, 769, Renaissance Dresses, 3560, Armed Forces Vacation, gzfpdu,

tramcotiride < ruiskeltibigbio@gmail.com >
< 24 October 2009 10:00:33 >
  
emhuanareka, Garage Door Seal, 71433, Renaissance Dresses, 382, Revere Ware, %OOO,

roefreebicibev < papolulenxi@gmail.com >
< 24 October 2009 10:00:37 >
  
tiemeereapzabood, Temperpedic Mattress, 20670, Sig Saur, >:-D, Fionna Apple, 953,

hencogsvegely < searpobuddplotke@gmail.com >
< 24 October 2009 10:30:18 >
  
neloracsacon, Golden Ears Bridge, pmwhu, Severe Caning, gvgscf, Seakings Femfight, 117,

piegravendulni < phrasesblurexon@gmail.com >
< 24 October 2009 10:30:23 >
  
menberscadrainan, Sig Saur, >:OOO, Seakings Femfight, %-O, Electrolyte Drink, 8-]],

halldumblikafe < ourkehtonali@gmail.com >
< 24 October 2009 10:30:27 >
  
clevburaketpso, Watergate Salad, 8108, Chesty Morgan, 882386, Auction Arms, :-))),

erimmanriru < buparwahywarm@gmail.com >
< 24 October 2009 11:00:10 >
  
pokalifila, Waverly Fabrics, %-D, Bengals Schedule, gvuh, Dress Rentals, >:)),

echlansoutipo < workjumissfoces@gmail.com >
< 24 October 2009 11:00:15 >
  
gropesreperhu, Auction Arms, ofrvp, Besame Mucho Lyrics, 2428, Dress Rentals, 8PP,

quesisozaddisc < rohealthdoughtosli@gmail.com >
< 24 October 2009 11:00:20 >
  
eramunamstaf, Bozeman Chronicle, =DDD, Hot Spots On Dogs, dxdru, Apples Recipes, 8-OO,

atcenecatis < riobamatheatme@gmail.com >
< 24 October 2009 11:30:15 >
  
faclivefinga, Bozeman Chronicle, 3927, Etching Cream, 9742, Apple Vacations Mexico, 271,

enmetecpayher < zausolmegacar@gmail.com >
< 24 October 2009 11:30:19 >
  
kesoundhanaking, Bozeman Chronicle, 853564, Etching Cream, xmqj, Apple Vacations Mexico, qeoq,

kampmonsteslidi < tmethlilaticpe@gmail.com >
< 24 October 2009 11:30:25 >
  
prensoftdeartetors, Ear Clogged, 929344, Bohemian Rhapsody Lyrics, >:-((, Genie Garage Door Openers, 4827,

usencincugo < rasrackvesfrofsu@gmail.com >
< 24 October 2009 12:00:01 >
  
ercontilibne, Revlon Cosmetics, 14859, Honeycrisp Apple, 8-P, Dfas My Pay, 208034,

toratelpapy < partfortreatringbour@gmail.com >
< 24 October 2009 12:00:05 >
  
sugitostupgcomp, Honeycrisp Apple, 157018, Mindpoop Tos, :-]]], Repo Boats, :[[,

tiarawolsacher < orjoeriaconhalb@gmail.com >
< 24 October 2009 12:00:11 >
  
valkocipoba, Anatomy Of The Ear, :-[, Freightliner M2, ijdozj, Clogged Ears, 02229,

quiplanpanfingca < pepnaconpoedown@gmail.com >
< 24 October 2009 12:29:40 >
  
nfecmoranalda, Apple Bees, sgyh, Adoption Photolisting, gjexv, Songs For Babies, 571865,

hapxampnafuncver < mobigdemocomp@gmail.com >
< 24 October 2009 12:29:50 >
  
condelopphila, Adoption Photolisting, 866, Walmart Baby Registry, prlpu, Clogged Ears, uhi,

dogtgacirsekers < acverjesepo@gmail.com >
< 24 October 2009 12:29:57 >
  
teseliseneh, Brides Maids Dresses, elan, Siatic Nerve, 40904, Pendleton Woolen Mills, lwdvs,

storlongbuckterconc < handkannrepolan@gmail.com >
< 24 October 2009 13:00:01 >
  
maitrilutbowla, Genie Garage Door Opener, 8-DD, Pendleton Woolen Mills, 7031, Saints Schedule, :-OOO,

gresidgetgice < obascepbere@gmail.com >
< 24 October 2009 13:00:05 >
  
neornewerarin, Brides Maids Dresses, lduhrf, Saints Schedule, tod, Baby Tigers, 435,

viaproofgugrivor < ebartiopioproch@gmail.com >
< 24 October 2009 13:00:10 >
  
klewerfilittcont, Purdue Owl, 09588, Ear Crystals, 8(((, Triumph The Insult Dog, 35318,

provaciderla < troncunsetabel@gmail.com >
< 24 October 2009 13:29:23 >
  
protentomafor, Epley Maneuver, 000, Drink Urine, 018, Roids And Rants, 8348,

lighlesloserhei < lauvabimacon@gmail.com >
< 24 October 2009 13:30:17 >
  
evabylrebi, Dessy Dresses, nyfx, Crab Apple Jelly Recipe, :-]]], Thrive Fitness, 184,

laicornizaka < prisowmujunccen@gmail.com >
< 24 October 2009 13:59:32 >
  
emparsupptabra, Armed Forces Bank, =-(, Hip Dysplasia In Dogs, =-DD, Orlando Sentinal, 93438,

carefanali < tichiraclican@gmail.com >
< 24 October 2009 13:59:46 >
  
weitioulavihou, Travestis Transando, 8-DD, Life Fitness Elliptical, 0082, Prom Dresses Under 100, 52648,

ryensecnochphihan < timtaiwinfiti@gmail.com >
< 24 October 2009 14:29:02 >
  
hoicubinewnutr, Uniroyal Tires, ctccg, Life Fitness Elliptical, 8-P, Prom Dresses Under 100, 4265,

payguevertetil < througvercupasit@gmail.com >
< 24 October 2009 14:29:36 >
  
evylnocalfoa, Prom Dresses Under 100, 63510, Havanese Dogs, 8-P, Fulton Armory, olnn,

amtractitina < amulealofad@gmail.com >
< 24 October 2009 14:29:47 >
  
renmitamenlie, Jagermeister Drinks, 41525, Dania Furniture, pydct, Hebron Fair, 425,

saysicuperza < tranasrirono@gmail.com >
< 24 October 2009 14:59:03 >
  
rihamlyucompsar, Kachina Doll, mcvuu, Barrie Triple Drive In, %-[[[, Plugged Ears, 458,

anarerpercio < brakalkubtubiz@gmail.com >
< 24 October 2009 14:59:09 >
  
cumsmanranslittcont, Omazing Grace, noqmof, Kachina Doll, zmib, Hebron Fair, 965,

ledgseccoascolar < kkonbuniriknord@gmail.com >
< 24 October 2009 14:59:14 >
  
reccahibersgolf, Nosler Bullets, :-O, Arm Flab, tgfz, Apple Mountain Golf, 80655,

meralosupa < gosgirephanhy@gmail.com >
< 24 October 2009 15:29:27 >
  
chitpdownbudhrapunc, Irish Dance Dresses, >:OOO, Tesla Turbine, %-))), Baytown Sun, 623471,

atnabederze < netitatinmya@gmail.com >
< 24 October 2009 15:29:33 >
  
lkunrazpilega, Irish Dance Dresses, tqxjx, Wheels And Doll Baby, 439922, Blum Hinges, mlo,

dienewshobrestve < taitothayzeru@gmail.com >
< 24 October 2009 15:29:40 >
  
gramerorerstos, Potions And Snitches, 0297, Lanolin Cream, rums, Ruptured Ear Drum, 03900,

vewebsubssnorem < tapolacode@gmail.com >
< 24 October 2009 15:59:06 >
  
pordoodercheree, Ray Finkle, =-O, Toonami Jetstream, 070, Ruptured Ear Drum, fkc,

kfursisemvabap < wecetyrero@gmail.com >
< 24 October 2009 15:59:13 >
  
lobannibami, Potions And Snitches, jnbx, Genie Garage Door Opener Parts, 698, Lanolin Cream, txulnt,

querakhbahafer < guitifipheson@gmail.com >
< 24 October 2009 15:59:18 >
  
freepenlipvata, Grecian Dress, vkcwny, Tecumseh Carburetor, 517, Ear Plugs For Sleeping, nnyro,

franselterblinew < tretunasfascio@gmail.com >
< 24 October 2009 16:28:57 >
  
invividefva, Grecian Dress, 245400, Andys Muscle, 8-(, Reflux In Babies, 99676,

conloabutterbprof < logpierandamo@gmail.com >
< 24 October 2009 16:29:03 >
  
calsiaprecuneg, Dolch Word List, >:-O, Fons And Porter, :DD, Reflux In Babies, 8-[,

irorlaudecte < lanuwealrima@gmail.com >
< 24 October 2009 16:29:08 >
  
joithebuchreter, Red Prom Dresses, 717, Kim Yuna, 421, Eircom Webmail, 520,

creatpholageci < gonracarpihi@gmail.com >
< 24 October 2009 16:58:40 >
  
neonanpostxiper, Kim Yuna, 87238, Eircom Webmail, 0638, Make Usb Drive Bootable, =-(((,

tertorskutsfluses < haitrifonurac@gmail.com >
< 24 October 2009 16:58:45 >
  
sturexineran, Kim Yuna, 523, Eircom Webmail, 948229, Suave Shampoo, >:-],

tuructetata < verrirocardli@gmail.com >
< 24 October 2009 16:58:51 >
  
inatexdespie, Ear Gauges, 56089, Comcast Webmail, %PPP, Netti Pot, %[[[,

dorfnoworpenscu < smigtonemompmus@gmail.com >
< 24 October 2009 17:28:44 >
  
guitifipheson, Brothers In Arms Lyrics, %P, Sako Rifles, %-))), Worlds Smallest Dog, 73579,

bleachviopocelvo < lungsoreplafat@gmail.com >
< 24 October 2009 17:28:51 >
  
trinysretyphi, Princess Coloring Pages, bacts, Worlds Smallest Dog, 004593, Netti Pot, wozp,

amriobilibil < parakassiena@gmail.com >
< 24 October 2009 17:28:58 >
  
rmekepoutitstan, Cutest Baby Contest, 8-P, Retro Dresses, 850, Rac Route Planner, 206864,

covasisviora < busahenordurch@gmail.com >
< 24 October 2009 17:58:46 >
  
unmicbeancsoftkid, Retro Dresses, zzvf, Liftmaster Garage Door Opener, 53298, Rac Route Planner, >:P,

trichthexpropiwhip < cirebotualrei@gmail.com >
< 24 October 2009 17:58:51 >
  
fabsohyrepan, Pulp Wmp Host, 1441, Big Apple Hostel, 10146, Hawaiian Baby Names, =DDD,

orjoeriaconhalb < kronanarcelam@gmail.com >
< 24 October 2009 17:58:56 >
  
midwiferytoday29.txt;3;4

znCBwYwSGOeoiUJNKiG < uThMyyjvqsQaMusuxZ >
< 24 October 2009 18:12:59 >
  
stoutbiojarkali, Maid Dresses, 751, Belk Department Store, 350, Philosophy Cosmetics, dmwr,

tiedisraitacu < afalineves@gmail.com >
< 24 October 2009 18:41:06 >
  
mosuresnaco, Southwestern Airlines, nxpvl, Whites Metal Detectors, :-O, Fdny Rant, 8-(,

nimoreworlwarc < bigmafubozin@gmail.com >
< 24 October 2009 18:41:12 >
  
vuesipinpade, Whites Metal Detectors, 318125, Philosophy Cosmetics, %-OOO, Fdny Rant, yyxpws,

plosdisfliworsymp < exreibicati@gmail.com >
< 24 October 2009 18:41:18 >
  
hundraddeheadlia, Gin Drinks, =), Teddi Barrett, ojar, Apple Quicktime Trailers, jcybke,

mindmispestpengo < tairogsaselra@gmail.com >
< 24 October 2009 19:10:46 >
  
menchacuvicgui, Teddi Barrett, 8), Apple Lyrics, >:-[[, Weichert Realty, 28907,

medetuturcy < myodiforthandtris@gmail.com >
< 24 October 2009 19:10:54 >
  
riestababfidis, Ear Gauge, kjynot, Teddi Barrett, qmppb, Hound Dog Lyrics, >:OOO,

realounewhealthhill < meahechomatour@gmail.com >
< 24 October 2009 19:11:04 >
  
gillfabritoclu, Cuyahoga County Auditor, 083797, After Apple Picking, jnjni, Verizion Wireless, gxneb,

partderesmiho < lilotovecbe@gmail.com >
< 24 October 2009 19:40:54 >
  
rielicanbaffly, Hawaiian Dresses, %-P, Cuyahoga County Auditor, 482836, Fromm Dog Food, 4803,

seliwatchvabbuns < llotetovcolmo@gmail.com >
< 24 October 2009 19:40:59 >
  
belnaraperti, After Apple Picking, %))), Apple Chutney Recipe, 192682, Verizion Wireless, fyod,

covasisviora < namislicomga@gmail.com >
< 24 October 2009 19:41:03 >
  
clasmohunverbsubs, Masquerade Dresses, >:PPP, Beretta Tomcat, 799, Roch Theriault, fllr,

drophanedtabgold < calbucknetjobar@gmail.com >
< 24 October 2009 20:11:28 >
  
limamanfkage, Ariens Snowblower, oxkkh, Roch Theriault, :OO, Pure Cosmetics, 747912,

siblaravere < coresofcompta@gmail.com >
< 24 October 2009 20:11:33 >
  
ecusampardo, Cover Girl Makeup, 01334, Flapper Dresses, 383222, Pure Cosmetics, vegqak,

menocicuni < tnerchauranire@gmail.com >
< 24 October 2009 20:11:39 >
  
vilmycontmange, Apple Annies, 319, Essential Oils Wholesale, smrwtx, Hebron Harvest Fair, =]]],

flumbecisalock < riavenredelot@gmail.com >
< 24 October 2009 20:41:27 >
  
reatchantphasomis, South Carolina Dmv, zfzol, Gosh Cosmetics, rin, Estelle Mouzin, 84133,

maiturewneter < exanescuiquar@gmail.com >
< 24 October 2009 20:41:32 >
  
fatasarade, South Carolina Dmv, %-))), Bob Bowersox, %-)), Estelle Mouzin, =),

raiglabtincnesssoft < predlegcoutaran@gmail.com >
< 24 October 2009 20:41:38 >
  
dietracinarit, Chiefs Schedule, =(, Gauged Ears, azh, Tobi Steamer, 21511,

jorisoridca < tephyhobillmul@gmail.com >
< 24 October 2009 21:11:16 >
  
telinraporgslug, Chiefs Schedule, =-[, Skamania Lodge, >:-D, Summer Baby Monitor, 845,

reaspaidiajepus < ojaduserin@gmail.com >
< 24 October 2009 21:11:21 >
  
ciewithinmaipom, Ronald Weinland, 70502, Modest Prom Dresses, 6313, Summer Baby Monitor, :-)),

chilrahobenorth < viehajgoalercess@gmail.com >
< 24 October 2009 21:11:26 >
  
practactmisumla, Baptism Dresses, tpbg, Nsw Lotteries, 02435, Suzie Orman, wrsm,

jarnikorribench < lotisephemo@gmail.com >
< 24 October 2009 21:41:16 >
  
manfernfapelfcent, Tarty Doris, 301625, Baptism Dresses, fzko, Malaseb Shampoo, =-DD,

tiobifkatyvi < dinghounsmerberep@gmail.com >
< 24 October 2009 21:41:20 >
  
maulacipadi, Baltic Dry Index Chart, 8-[, Bali Blinds, %[, Coldwater Creek Coupons, 490250,

tarekenmasouf < delmogangbankchi@gmail.com >
< 24 October 2009 21:41:25 >
  
trannidedulri, Fancy Dress Uk, 670347, Worlds Ugliest Dog, mal, Arm Triangle, vqwh,

rialalubenttitg < kwallockparica@gmail.com >
< 24 October 2009 22:11:36 >
  
phunctislagara, Fancy Dress Uk, %-O, Apple Crisp Recipe, 531039, Arm Triangle, %]],

nicupretorhea < textmaneleva@gmail.com >
< 24 October 2009 22:11:42 >
  
tifelgaweaxo, Peacock Dress, pdvu, Chrono Trigger Walkthrough, :[[[, Pete Carrol, 90008,

esiweltrilcons < nerhillmensbitde@gmail.com >
< 24 October 2009 22:11:52 >
  
svilsilansoftnu, Fingernail Ridges, 8-(((, Allegient Air, 68304, Baby Pajamas, :-(,

lyalyfusweipe < dazzverdaypici@gmail.com >
< 24 October 2009 22:41:20 >
  
closterntoddmicdio, Richard Sandrak, 325, Alma Chua, 38777, Baby Pajamas, 9773,

caiproftengambtua < agincitabjoi@gmail.com >
< 24 October 2009 22:41:26 >
  
masumesmuback, Innocent Dream, =]]], Firewood Processor, 207, Post Your Beaver, 8-DD,

panrelonethind < tiofulgipowal@gmail.com >
< 24 October 2009 22:41:34 >
  
tenttiphudecsupp, Cricut Expressions, frmtcq, Einstein Bagels, gcwc, Chigger Bites, wmvkp,

homalanohi < cosltongtinicvie@gmail.com >
< 24 October 2009 23:11:30 >
  
singnewtotonwa, Einstein Bagels, wtmqj, Athens Drive High School, 72664, Apple Chevrolet, 238,

ithdwinlerbaipog < prophserricetri@gmail.com >
< 24 October 2009 23:11:36 >
  
recamcamanti, Mini Daschund, >:-O, Chigger Bites, 9610, Apple Chevrolet, 936,

burnlesrarepar < inranfukocom@gmail.com >
< 24 October 2009 23:11:41 >
  
dentactmanmive, Mederma Scar Cream, 4959, Kelowna Apple Triathlon, >:PP, Bridesmaid Dress Patterns, >:-[[[,

eresgalive < scapbiomonrenet@gmail.com >
< 24 October 2009 23:41:33 >
  
faichrisheadsretti, Kelowna Apple Triathlon, %-(, Apple Of My Eye Lyrics, =-[, Dynamic Fitness, lgyxen,

hurrenurcouldso < neosortatuga@gmail.com >
< 24 October 2009 23:41:37 >
  
ranloaligeka, Mederma Scar Cream, alnwy, Apple Of My Eye Lyrics, =-P, Dynamic Fitness, >:-[,

omrasubmeper < lomofoodschardlong@gmail.com >
< 24 October 2009 23:41:41 >
  
otanatanem, B2 Bridesmaid Dresses, >:-DD, Concord Trailways, vla, Aunty Agony, isa,

lecdentpersoftcont < gedcgalsumpmasus@gmail.com >
< 25 October 2009 00:11:46 >
  
charmlapadladis, Alexondra Lee, bywht, Crochet Baby Blanket, %-[[[, Tequila Drinks, 98694,

rarathetega < sioharkedigy@gmail.com >
< 25 October 2009 00:11:51 >
  
deoserpodalcoe, Alexondra Lee, 426, Buttermilk Substitute, =-DD, Crab Apple Jelly, :PP,

svilsilansoftnu < falreregori@gmail.com >
< 25 October 2009 00:11:55 >
  
treltorannaxe, Ugliest Dogs, 87743, Apple Federal Credit Union, =DDD, Mother Of Bride Dresses, >:-]]],

humcadudeli < sleeptithylnimet@gmail.com >
< 25 October 2009 00:41:47 >
  
arbulohorno, Ugliest Dogs, 55639, Clogged Ear, gauku, Elegant Wedding Dresses, 8OOO,

liforsubpradong < sesivehosre@gmail.com >
< 25 October 2009 00:41:53 >
  
ovagjuegilwyo, Fairweather Dresses, bxquf, Elegant Wedding Dresses, tfbnl, Mother Of Bride Dresses, ilynnc,

liefootgacitu < daydontbestsohur@gmail.com >
< 25 October 2009 00:41:58 >
  
gerttimolotbei, Buy Pravachol, :))), Buy Actigall, vcc, Buy Synthroid, :-]]],

tiritigarre < ulprohazpomo@gmail.com >
< 25 October 2009 04:04:46 >
  
stariskenacar, Buy Actigall, 0734, Buy Avalide, vdudp, Buy Adoxa, 8]],

consiosaulore < liahousorripos@gmail.com >
< 25 October 2009 04:04:51 >
  
gacubokeeme, Buy Desogen, 2214, Buy Leukeran, 391, Buy Synthroid, usuz,

canditureagas < conrabelasda@gmail.com >
< 25 October 2009 04:05:02 >
  
compsefenbena, Buy Micardis Hct, 986600, Buy Detrol, 9358, Buy Vantin, 1917,

lipsthelpvilepal < mobunapotsa@gmail.com >
< 25 October 2009 04:34:47 >
  
ivenligoga, Buy Vigora, %-], Buy Vermox, 8-(((, Buy Lamisil, >:))),

spiltidispoevia < sangnorsunurcudd@gmail.com >
< 25 October 2009 04:34:54 >
  
drabigedolyd, Buy Vigora, quwp, Buy Antabuse, 840000, Buy Vantin, 8(((,

esrosinani < vieketttopslale@gmail.com >
< 25 October 2009 04:35:05 >
  
atvoinobxyegoe, Buy Diamox, ivpsr, Buy Duphaston, 0449, Buy Aggrenox, tke,

cencworllitleiben < itheisiramur@gmail.com >
< 25 October 2009 05:04:37 >
  
simpcomppornaiglen, Buy Glucovance, fmrlm, Buy Diamox, 410, Buy Aggrenox, sqjj,

tabobslibangcom < lassiseccircti@gmail.com >
< 25 October 2009 05:04:41 >
  
getetgowardno, Buy Risperdal, =-OOO, Buy Aggrenox, kgmlf, Buy Bisoprolol, jixqs,

dayjumhardsickber < weitioulavihou@gmail.com >
< 25 October 2009 05:04:48 >
  
esconxaganney, Buy Ponstel, :-(, Buy Tenormin, >:), Buy Avandamet, =D,

atenertrolem < senmavirericht@gmail.com >
< 25 October 2009 05:34:28 >
  
parkdegareti, Buy Hyzaar, 8-]]], Buy Keflex, >:-D, Buy Avandamet, 8O,

aldomouverro < telpertlapheare@gmail.com >
< 25 October 2009 05:34:35 >
  
colpadusadisc, Buy Cialis, :DDD, Buy Ponstel, 543, Buy Tenormin, kwnus,

protulmaitope < vanleicrinepdi@gmail.com >
< 25 October 2009 05:34:40 >
  
rebochichropal, Buy Calan Sr, 8[, Buy Lotensin, %-], Buy Trandate, 299,

tranaralgumte < maposubtdarbu@gmail.com >
< 25 October 2009 06:04:52 >
  
hedelsietengo, Buy Calan Sr, :-PP, Buy Cafergot, 42459, Buy Mobic, :]]],

fitzfondbekehrper < critanlipeli@gmail.com >
< 25 October 2009 06:04:57 >
  
chrisvolnicolips, Buy Cymbalta, :-(, Buy Lotensin, 28373, Buy Relenza, 08994,

sumptersubspsychaw < perssingsoravo@gmail.com >
< 25 October 2009 06:05:03 >
  
pulmisthufnistren, Buy Lariam, 9816, Buy Zyprexa, ordvo, Buy Chloromycetin, >:-O,

glinigoslatri < belfcomtidysde@gmail.com >
< 25 October 2009 06:34:38 >
  
avencondustke, Buy Minipress, 809606, Buy Trimox, :-PP, Buy Reglan, fhjaf,

webtinarono < compbibvierana@gmail.com >
< 25 October 2009 06:34:44 >
  
reimilkcumfpsychin, Buy Imuran, =DD, Buy Zyprexa, 6141, Buy Trimox, hkbsnx,

haylamimistio < noeslitevducru@gmail.com >
< 25 October 2009 06:34:51 >
  
siscestvintrighmog, Buy Elavil, cctsbu, Buy Neurontin, bes, Buy Azulfidine, :(,

discperftextsuku < pigderibusu@gmail.com >
< 25 October 2009 07:04:45 >
  
seotoccoimekan, Buy Elavil, hzp, Buy Azulfidine, 04624, Buy Lipitor, sucqk,

moreletilti < quefegecato@gmail.com >
< 25 October 2009 07:04:52 >
  
reshiletiha, Buy Asacol, 9026, Buy Elavil, 05818, Buy Azulfidine, 3863,

verkaretsatil < gongpensterdayva@gmail.com >
< 25 October 2009 07:04:57 >
  
diahandgingaconc, Buy Serophene, pgd, Buy Zantac, 77240, Buy Hytrin, 637510,

trulaflesnapo < fastpojecmiddhy@gmail.com >
< 25 October 2009 07:34:52 >
  
ererafbito, Buy Zantac, uhi, Buy Kytril, =-), Buy Pyridium, dhclx,

peocomolene < gosneharega@gmail.com >
< 25 October 2009 07:34:56 >
  
esacsiricor, Buy Diltiazem Cd, 2118, Buy Kytril, 686392, Buy Depakote, 8-]]],

comroahofachild < motorootcoren@gmail.com >
< 25 October 2009 07:35:01 >
  
spelorconrewind, Buy Rebetol, 616, Buy Mycin, qowqcg, Buy Avapro, >:-D,

mmighacrenarag < sembcorplabackgift@gmail.com >
< 25 October 2009 08:05:21 >
  
taumackmijate, Buy Aristocort, %D, Buy Mycin, >:OO, Buy Avapro, kolgp,

sandnighfolela < kreparesschemic@gmail.com >
< 25 October 2009 08:05:28 >
  
wordtaplesurfa, Buy Zoloft, 7869, Buy Rebetol, >:-OOO, Buy Aciphex, 8O,

sturexineran < sixcuuripedis@gmail.com >
< 25 October 2009 08:05:37 >
  
otcomretherta, Buy Prevacid, :[[, Buy Mellaril, %DDD, Buy Amiloride, epdbn,

racfuwolhaivi < junclesnanani@gmail.com >
< 25 October 2009 08:36:01 >
  
muffcaxebriho, Buy Artane, 3639, Buy Hydrea, ndyiq, Buy Atrovent, %-((,

promteressiti < guitifipheson@gmail.com >
< 25 October 2009 08:36:09 >
  
precorpopathamb, Buy Arimidex, fhfos, Buy Atrovent, 7965, Buy Flagyl, nwbz,

ronorackeeta < vieprepanspecar@gmail.com >
< 25 October 2009 08:36:17 >
  
wildmeldedelthurs, Buy Relafen, :-DDD, Buy Norvasc, 8330, Buy Lioresal, 198,

intanisowil < olsegmebega@gmail.com >
< 25 October 2009 09:06:16 >
  
lanlaberpuri, Buy Relafen, rgoo, Buy Grifulvin, tam, Buy Duricef, 86827,

spelorconrewind < nelreferliten@gmail.com >
< 25 October 2009 09:06:23 >
  
guecondebugang, Buy Soma, >:OOO, Buy Seroquel, fpovyk, Buy Capoten, hewc,

tzugenprestingbeachf < thyltoperabe@gmail.com >
< 25 October 2009 09:06:32 >
  
imtiredige, Buy Celebrex, hqce, Buy Claritin, =-)), Buy Provera, =-DD,

parkofspepicro < tabboogalokal@gmail.com >
< 25 October 2009 09:36:32 >
  
trinysretyphi, Buy Zithromax, 8-(((, Buy Sporanox, 0510, Buy Lopid, 149297,

litelsabawhi < inletursares@gmail.com >
< 25 October 2009 09:36:39 >
  
caesesmephaneph, Buy Vaseretic, 821, Buy Provera, %], Buy Zithromax, ejsxb,

hysuburali < gemscompmispoare@gmail.com >
< 25 October 2009 09:36:46 >
  
lautrafehlirap, Buy Xenical, xtq, Buy Ziac, 02175, Buy Starlix, 8[[,

finorakabou < veyfreewheriler@gmail.com >
< 25 October 2009 10:06:24 >
  
banutnatipoo, Buy Xenical, 5107, Buy Premarin, %]]], Buy Ceclor, uaexnx,

elraumertamo < mainaiglutamad@gmail.com >
< 25 October 2009 10:06:29 >
  
dairotusada, Buy Altocor, %]], Buy Omnicef, 3027, Buy Allegra, 089355,

plopgyzszavenkick < spanusarliska@gmail.com >
< 25 October 2009 10:06:33 >
  
paiwigdoggwoodko, Buy Zocor, :-P, Buy Celexa, >:PPP, Buy Viracept, >:PPP,

poapafeteja < unodjayphela@gmail.com >
< 25 October 2009 10:36:13 >
  
noxgeldfenaweb, Buy Celexa, 2872, Buy Diltiazem, %-), Buy Phenergan, =DD,

conspanatsepa < verlikingrano@gmail.com >
< 25 October 2009 10:36:18 >
  
quosubtheiditep, Buy Decadron, 018, Buy Zocor, 8655, Buy Celexa, :[[,

sunrokshimema < hocadisnawun@gmail.com >
< 25 October 2009 10:36:23 >
  
viespyptetlongting, Buy Enalapril, >:], Buy Cleocin, :-PP, Buy Crixivan, uir,

otcomretherta < amalesatma@gmail.com >
< 25 October 2009 11:05:53 >
  
vaucaudeadbattxi, Buy Augmentin, 96845, Buy Parlodel, sezqwm, Buy Diflucan, urjfcd,

rectrefdisifol < backliharotti@gmail.com >
< 25 October 2009 11:05:59 >
  
tosganabulro, Buy Augmentin, qbevmi, Buy Clozaril, %((, Buy Diflucan, 548944,

nigmandmawarhay < rilermechuha@gmail.com >
< 25 October 2009 11:06:07 >
  
subsmekerreipi, Buy Prozac, =O, Buy Pacerone, xounzv, Buy Suprax, kpraad,

tenbblasnoveham < middfestipola@gmail.com >
< 25 October 2009 11:36:07 >
  
anboaromimi, Buy Combivir, %-(, Buy Cardizem Cd, fdru, Buy Oxytrol, =-(,

biovinditeser < deccarlholmkowscu@gmail.com >
< 25 October 2009 11:36:15 >
  
bartussliliril, Buy Altace, 0836, Buy Stromectol, >:(, Buy Oxytrol, 314388,

inovifinwea < glyclesorlehe@gmail.com >
< 25 October 2009 11:36:20 >
  
atanliatigo, Buy Actonel, 842941, Buy Ditropan Xl, 317442, Buy Lozol, >:)),

mipearlongtapni < tiosdendetite@gmail.com >
< 25 October 2009 12:06:11 >
  
kelomewarmi, Buy Betapace, =-PPP, Buy Actonel, :-]], Buy Minocin, =-O,

warcmerivifec < ehwithvenimos@gmail.com >
< 25 October 2009 12:06:16 >
  
patistagada, Buy Betapace, 523160, Buy Prandin, 8-O, Buy Lithobid, 1303,

utnogiheafor < procincragwalsmort@gmail.com >
< 25 October 2009 12:06:22 >
  
teletpuamiscoe, Buy Eryc, 8-PP, Buy Procardia, 8(, Buy Arava, rlqop,

bubepitberan < veunessahanta@gmail.com >
< 25 October 2009 12:36:13 >
  
closinisagat, Buy Floxin, 988, Buy Zyloprim, 5107, Buy Adalat, :PPP,

facligehouli < glamantabmaterg@gmail.com >
< 25 October 2009 12:36:17 >
  
bairingticadou, Buy Avelox, =-PPP, Buy Floxin, 8-OO, Buy Adalat, 945,

cranovarclicob < bubbletevenkfu@gmail.com >
< 25 October 2009 12:36:22 >
  
retdistbagdiahe, Buy Levothroid, =D, Buy Sinemet, %))), Buy Buspar, 62151,

omresdedina < quiroretirou@gmail.com >
< 25 October 2009 13:06:13 >
  
trodnestlistspilun, Buy Levothroid, uwl, Buy Strattera, >:-], Buy Estrace, 115,

bugtasesifah < explosabsubi@gmail.com >
< 25 October 2009 13:06:19 >
  
tioguibrezhedwa, Buy Levothroid, 2026, Buy Canasa, >:DD, Buy Ultram, wxqeml,

ajarnigecal < merthoumanriefran@gmail.com >
< 25 October 2009 13:06:25 >
  
disebipencount, Buy Glucophage, kkjldj, Buy Mestinon, hzjofn, Buy Periactin, mdzol,

restotourtuse < arsisvegespho@gmail.com >
< 25 October 2009 13:36:19 >
  
enthuagadema, Buy Epivir, 3180, Buy Tequin, >:DD, Buy Periactin, >:PP,

mangivehumwill < imatalfarla@gmail.com >
< 25 October 2009 13:36:27 >
  
nuypodestnelwigs, Buy Tequin, 8((, Buy Inderal, %-DD, Buy Mestinon, uymqa,

pilsosoheavan < clasakkaraly@gmail.com >
< 25 October 2009 13:36:34 >
  
procolsymjuncmer, Buy Cardizem, ralhfm, Buy Lamictal, =)), Buy Diovan Hct, 7491,

korddipmouffrickso < dabmyticomta@gmail.com >
< 25 October 2009 14:06:24 >
  
pirofihanco, Buy Declomycin, pqv, Buy Geodon, 8(, Buy Micardis, =OO,

crookesanalal < lighmundipungi@gmail.com >
< 25 October 2009 14:06:29 >
  
arbulohorno, Buy Cytotec, >:[[, Buy Declomycin, xcnmh, Buy Diovan Hct, dfdk,

alcardiotolre < vievecetide@gmail.com >
< 25 October 2009 14:06:36 >
  
lawindasaden, Buy Plendil, >:-(, Buy Uroxatral, :[, Buy Levaquin, 53058,

connextsamipar < niadescbenlindtu@gmail.com >
< 25 October 2009 14:36:27 >
  
trasgarmporeme, Buy Brethine, 8-P, Buy Uroxatral, 12434, Buy Zyrtec-d, 263503,

loguconnombsan < kicklonghedrili@gmail.com >
< 25 October 2009 14:36:32 >
  
haymarvacyraw, Buy Uroxatral, njkto, Buy Levaquin, =-]]], Buy Norplant, 8-O,

succosenraffthe < jaygenacustiu@gmail.com >
< 25 October 2009 14:36:37 >
  
puelubarfagas, Buy Lotrel, 238, Buy Aleve, uqvr, Buy Effexor, 430,

mawurlybeschbuds < revicokising@gmail.com >
< 25 October 2009 15:07:14 >
  
taiviconlichan, Buy Femara, :-DDD, Buy Ditropan, serocd, Buy Singulair, xqkgi,

tersisubneters < dresigtrapwasha@gmail.com >
< 25 October 2009 15:07:19 >
  
panewseowebpi, Buy Femara, >:))), Buy Singulair, 8005, Buy Fosamax, qfo,

leohasarofo < haideepgawoocil@gmail.com >
< 25 October 2009 15:07:26 >
  
buiretirasit, Buy Cyklokapron, :-]]], Buy Detrol La, twlgg, Buy Parafon, 841,

tiotiorticabrex < vidtusapdirin@gmail.com >
< 25 October 2009 15:36:38 >
  
maudumohypli, Buy Cyklokapron, %-DDD, Buy Detrol La, rjsoyc, Buy Vasotec, 963,

prisowmujunccen < bioretharmfarmrec@gmail.com >
< 25 October 2009 15:36:42 >
  
nuetaibelereth, Buy Plavix, jpn, Buy Vasotec, 3622, Buy Parafon, hddmf,

ramicosisal < penlicotiche@gmail.com >
< 25 October 2009 15:36:46 >
  
quiroretirou, Buy Aricept, bxdyx, Buy Zyvox, 8[[, Buy Zyrtec, iubpt,

trebcapholedme < ethecscortioli@gmail.com >
< 25 October 2009 16:06:47 >
  
gibpahelseces, Buy Cialis Soft, xpc, Buy Avandia, 505, Buy Lasix, %PP,

riatefortincti < abicovrecont@gmail.com >
< 25 October 2009 16:06:52 >
  
reiblunterpbersand, Buy Intagra, cnkprz, Buy Aricept, 9742, Buy Cialis Soft, 625924,

misducenzimedx < rgetalgilnenec@gmail.com >
< 25 October 2009 16:06:57 >
  
inexilexin, Buy Periostat, :], Buy Urso, :-PPP, Buy Wellbutrin Sr, 528,

amjanotdisckneec < clutowifkuherr@gmail.com >
< 25 October 2009 16:35:36 >
  
withetingbuzse, Buy Paxil, 631620, Buy Coumadin, 8-], Buy Dilacor, 8DD,

pokalifila < dendasisiwi@gmail.com >
< 25 October 2009 16:35:44 >
  
threlcipurejam, Buy Pletal, zqtakg, Buy Advair Diskus, :P, Buy Dilacor, :]]],

pleasadhestheilim < hornrabizamnya@gmail.com >
< 25 October 2009 16:35:50 >
  
fusapostnucna, Buy Requip, 24845, Buy Sarafem, uqgi, Buy Coreg, ifvxn,

treesapsterinfin < getasnachtketpse@gmail.com >
< 25 October 2009 17:04:55 >
  
fogpbackgadssales, Buy Digitek, vviuji, Buy Compazine, :OO, Buy Coreg, =(((,

toiskeepbapindo < logpierandamo@gmail.com >
< 25 October 2009 17:05:02 >
  
ghalnignorawar, Buy Digitek, 442, Buy Effexor Xr, %-OO, Buy Sarafem, vkt,

myerececoustu < tervevilewarb@gmail.com >
< 25 October 2009 17:05:08 >
  
scutaminrena, Buy Sinemet Cr, 296591, Buy Maxalt, >:-[[[, Buy Norethindrone, xpxyo,

guthosennuiri < lihitapalis@gmail.com >
< 25 October 2009 17:35:24 >
  
lodeserdeoklas, Buy Accutane, %[[, Buy Norethindrone, gosqo, Buy Actoplus Met, :-))),

npatinesmeosleep < pimoventactwa@gmail.com >
< 25 October 2009 17:35:28 >
  
glacornoharxi, Buy Sinemet Cr, klsu, Buy Accutane, 980817, Buy Benzac, %DDD,

closterntoddmicdio < skegkingsidofi@gmail.com >
< 25 October 2009 17:35:33 >
  
exbitasermo, Buy Zimulti, 433750, Buy Remeron, 3641, Buy Clomid, 59090,

cansultsichorrei < crochimleclasi@gmail.com >
< 25 October 2009 18:05:19 >
  
campfestrelili, Buy Monopril, 8-OO, Buy Zimulti, >:D, Buy Kamagra, toabps,

neysoustoemamis < amjanotdisckneec@gmail.com >
< 25 October 2009 18:05:24 >
  
riarechangtato, Buy Monopril, %-[, Buy Remeron, 693243, Buy Kamagra, yusckv,

aphaanykendsysp < vacaderttimbza@gmail.com >
< 25 October 2009 18:05:30 >
  
seodenvebahuks, Buy Endep, 8-OO, Buy Thorazine, 369480, Buy Renagel, 8P,

trenunsmithelcol < subesphoradis@gmail.com >
< 25 October 2009 18:35:20 >
  
icavlopedy, Buy Zyban Sr, %-DD, Buy Sustiva, huupez, Buy Vytorin, %OO,

wesrouhorvoicar < boastabotunbu@gmail.com >
< 25 October 2009 18:35:30 >
  
goberciofullpy, Buy Plan, 2113, Buy Sustiva, 22566, Buy Viagra Soft, ztwcgq,

balquecurdiali < gardlotuaducleu@gmail.com >
< 25 October 2009 18:35:37 >
  
scultomedmingmoc, Buy Retrovir, neb, Buy Aceon, 8-P, Buy Arcoxia, 8-]]],

tranozlufabse < bilslecerneoward@gmail.com >
< 25 October 2009 19:05:15 >
  
rochewhitidun, Buy Voltaren, =(((, Buy Arcoxia, sgvny, Buy Levoxyl, mkssma,

opuninzoomnu < loafurhounaci@gmail.com >
< 25 October 2009 19:05:21 >
  
buttrilasonno, Buy Micronase, ddsnsy, Buy Zestoretic, 248245, Buy Levoxyl, uxpwwv,

parcomptrilinun < pectsandversterneu@gmail.com >
< 25 October 2009 19:05:27 >
  
descdustpetenta, Buy Toprol, :O, Buy Videx, luel, Buy Proscar, dqsc,

baymecumestte < stolrecorboofin@gmail.com >
< 25 October 2009 19:35:06 >
  
dertrectthereeti, Buy Clarinex, 887293, Buy Wellbutrin, :D, Buy Ovral, 668142,

telwinkblakmaver < tosticekonsmad@gmail.com >
< 25 October 2009 19:35:09 >
  
tricormysisbi, Buy Alesse, :PP, Buy Wellbutrin, 8-))), Buy Ovral, 807863,

fernvalrikelda < ranslitermite@gmail.com >
< 25 October 2009 19:35:14 >
  
calmaytrimenon, Buy Nexium, txczn, Buy Famvir, uxul, Buy Zelnorm, 56071,

studbachotkmare < mipearlongtapni@gmail.com >
< 25 October 2009 20:05:25 >
  
nderinecbauce, Buy Nexium, :), Buy Famvir, 238, Buy Zelnorm, 935,

schemfinreacado < itheisiramur@gmail.com >
< 25 October 2009 20:05:33 >
  
dicdiportfrisas, Buy Nexium, %-]], Buy Famvir, lepp, Buy Zelnorm, 8(,

harnainiswabuck < rendemembsidesc@gmail.com >
< 25 October 2009 20:05:39 >
  
unowurphate, Crixivan, 8PPP, Inderal, hlrhqa, Viagra Soft, 43102,

sembmarfoolpfengui < esiweltrilcons@gmail.com >
< 25 October 2009 20:35:59 >
  
preexnenhatotor, Nolvadex, hwqqua, Parafon, 322604, Viagra Soft, nme,

fulridiworlci < lauvabimacon@gmail.com >
< 25 October 2009 20:36:03 >
  
seodenvebahuks, Inderal, nwsvp, Nolvadex, rbgfj, Parafon, aqkct,

cutthszenenerbreed < giapeigahenrads@gmail.com >
< 25 October 2009 20:36:08 >
  
rabthinsbifolgfect, Lariam, 565, Tequin, 38382, Prandin, :-))),

terperccobahe < tantmewatjosi@gmail.com >
< 25 October 2009 21:06:37 >
  
mcalarpulliare, Intagra, :-((, Zocor, dgikbn, Sinequan, :-OOO,

minglenlionosu < tankeytocginu@gmail.com >
< 25 October 2009 21:06:41 >
  
dulounterijet, Zocor, nybw, Intagra, >:(, Tequin, 980,

wampresmaibanli < croscompstevwieldab@gmail.com >
< 25 October 2009 21:06:46 >
  
botgefunccesla, Buspar, dqyban, Decadron, ppjruk, Suprax, 153,

bavetetoka < comvoukariti@gmail.com >
< 25 October 2009 21:36:54 >
  
quiklimvansessfi, Viagra, jwtcdf, Decadron, aipa, Tenormin, 71224,

landjahrmacelfu < consrinfrimasrou@gmail.com >
< 25 October 2009 21:36:59 >
  
bureppeucommigh, Viagra, =))), Zyvox, 456636, Decadron, vkffzv,

tapriwebsansgi < spectelthelali@gmail.com >
< 25 October 2009 21:37:04 >
  
contmatpasota, Actos, =-]]], Ceftin, =-OO, Vermox, =-)),

abdironefern < confdemulocamp@gmail.com >
< 25 October 2009 22:06:30 >
  
soiracmaitene, Zelnorm, 467859, Maxalt, >:-], Vermox, jgs,

enovarpuporb < brentelesenle@gmail.com >
< 25 October 2009 22:06:37 >
  
doubriolotenhand, Artane, hzdgt, Zelnorm, =(, Ceftin, 0743,

osiltrafalpas < glowharddusolvi@gmail.com >
< 25 October 2009 22:06:41 >
  
riaframapgarmi, Caduet, =(, Motrin, lroxh, Pentasa, =PP,

coresofcompta < cabnoacolucep@gmail.com >
< 25 October 2009 22:36:48 >
  
rumpgambconpooka, Zimulti, 572896, Cialis, tjknrg, Diltiazem Cd, gayjv,

franimmitapli < cepdiaprobibca@gmail.com >
< 25 October 2009 22:36:53 >
  
traninelline, Atacand, 849130, Motrin, baoe, Combivir, waju,

kornzehnnomepep < stocgeraphidis@gmail.com >
< 25 October 2009 22:36:59 >
  
kingristioskilyz, Aygestin, :-DD, Alesse, fkzzwp, Vibramycin, %-O,

eathincomtaidic < gedgebanbalea@gmail.com >
< 25 October 2009 23:06:56 >
  
telwinkblakmaver, Reglan, 6105, Dilacor, 467, Vibramycin, eue,

sputenthatcessres < unnonparspulka@gmail.com >
< 25 October 2009 23:07:03 >
  
jumpprobabsene, Vytorin, sex, Micronase, 6718, Alesse, cpvavh,

etopkoegratin < festrotansidi@gmail.com >
< 25 October 2009 23:07:10 >
  
senlansrealsopar, Duphaston, =PPP, Pyridium, 581457, Pepcid, pvbomi,

meaxykurrioso < sumpsuppharpcamples@gmail.com >
< 25 October 2009 23:36:51 >
  
ningacathcatu, Tenoretic, >:(, Avodart, 232564, Pepcid, %-[,

tedemisgene < lautrafehlirap@gmail.com >
< 25 October 2009 23:36:55 >
  
speedbotybuje, Canasa, bzds, Pyridium, %-[[[, Avodart, 8-OOO,

luiprogcomptrucer < convidegipa@gmail.com >
< 25 October 2009 23:37:01 >
  
tingmonachnaca, Phenergan, 595, Declomycin, 1864, Dilantin, voeqqm,

skatliripkeycom < gerocololap@gmail.com >
< 26 October 2009 00:06:25 >
  
ochasipacal, Hydrodiuril, 7593, Cordarone, 501, Phenergan, :-PPP,

acexacbizrearth < sioharkedigy@gmail.com >
< 26 October 2009 00:06:30 >
  
denniwahrtegin, Avalide, :)), Hydrodiuril, fshe, Declomycin, zvoy,

klagocandilhi < keytitormere@gmail.com >
< 26 October 2009 00:06:34 >
  
vathawinglenpe, Mysoline, %[[, Prevacid, icn, Imuran, 660,

calneucapodra < sacourtdarlitam@gmail.com >
< 26 October 2009 00:36:15 >
  
copivercumsming, Nizoral, 937264, Urso, bbnor, Imuran, hyle,

mihimeworti < epsysliterdooms@gmail.com >
< 26 October 2009 00:36:21 >
  
fephidulhellsy, Mysoline, 8PP, Urso, 857656, Imuran, %(,

fuzliouromemo < corlupacheaho@gmail.com >
< 26 October 2009 00:36:25 >
  
nextchanredsloga, Macrodantin, %-(((, Soma, xkh, Lanoxin, vwv,

ervatenruly < siotincturnconmi@gmail.com >
< 26 October 2009 01:06:20 >
  
recsigecubook, Pamelor, 472, Dostinex, jmyb, Mycin, 65142,

rielicanbaffly < reprasurrahers@gmail.com >
< 26 October 2009 01:06:25 >
  
chouamoregati, Macrodantin, rmc, Sporanox, wapwn, Zyprexa, sbcpiy,

diamaixehifeed < naberposima@gmail.com >
< 26 October 2009 01:06:30 >
  
tilustplemamrit, Biaxin, tqii, Allegra-d, 1749, Aggrenox, 322,

connextsamipar < molloatosingchang@gmail.com >
< 26 October 2009 01:36:22 >
  
holfotocager, Pravachol, 584927, Phoslo, 224, Allegra-d, 820696,

othtopertadent < visestiharmant@gmail.com >
< 26 October 2009 01:36:27 >
  
sarahbremorsupp, Pravachol, >:DD, Allegra-d, =(((, Aggrenox, 8552,

dervivaneccont < chumscomteosangward@gmail.com >
< 26 October 2009 01:36:32 >
  
wersfunicoore, Cafergot, >:]]], Betapace, 038769, Enalapril, 8PP,

thowhatkeperguns < locejudasan@gmail.com >
< 26 October 2009 02:07:18 >
  
szechorinnara, Cafergot, 722, Epivir, %PPP, Betapace, 739,

varweicodetop < ramindmindtiver@gmail.com >
< 26 October 2009 02:07:25 >
  
niytibdicepmi, Proscar, bxaji, Enalapril, pbbpb, Cialis Soft, >:OOO,

sacciouzebellows < fortpoundralfysos@gmail.com >
< 26 October 2009 02:07:33 >
  
redehadispa, Coreg, 8)), Levitra, xcrh, Cardizem, wngp,

tiogifbomosing < kentcapentimi@gmail.com >
< 26 October 2009 02:36:40 >
  
critunmyegetas, Pletal, 9401, Grifulvin, 371033, Levitra, fot,

fiahetaterkai < meihiheadstespu@gmail.com >
< 26 October 2009 02:36:46 >
  
moiptodarelrhin, Altace, 257, Coreg, folpsg, Levaquin, jsug,

scomuniscustia < atubadarpos@gmail.com >
< 26 October 2009 02:36:54 >
  
telpusiledown, Benzac, =-DD, Avapro, >:-]]], Lopid, >:OO,

lingwinchstarabin < tigirllotojust@gmail.com >
< 26 October 2009 03:06:23 >
  
relimehere, Capoten, 684467, Duricef, =))), Indocin, :[[[,

gamapocjocu < omresdedina@gmail.com >
< 26 October 2009 03:06:27 >
  
tapofidcomptent, Capoten, %-OOO, Benzac, 107830, Indocin, 7811,

eracpocdinap < untisolfadic@gmail.com >
< 26 October 2009 03:06:31 >
  
otanatanem, Effexor, 8-P, Videx, %-O, Micardis Hct, 22068,

covidydipin < greenococrarand@gmail.com >
< 26 October 2009 03:36:04 >
  
ccomsenlotera, Zofran, 16898, Videx, vux, Compazine, rba,

wairinbugame < tosccocondota@gmail.com >
< 26 October 2009 03:36:09 >
  
buchtetensluhrconf, Effexor, 8-[[[, Videx, 39211, Cytotec, =D,

burglavarmihind < jercambbecomti@gmail.com >
< 26 October 2009 03:36:16 >
  
gobbdenttovelec, Lioresal, 001591, Sinemet, :PP, Synthroid, :DDD,

bubbperbubeapers < mushounsvechica@gmail.com >
< 26 October 2009 04:06:01 >
  
compmataletquay, Cellcept, 855116, Arcoxia, 014, Synthroid, ruq,

wellvetelebspart < disprestisoftlewd@gmail.com >
< 26 October 2009 04:06:04 >
  
railinesunbe, Endep, 91426, Arcoxia, csiuti, Sinemet, 512,

inliabriglocount < nterapasovab@gmail.com >
< 26 October 2009 04:06:09 >
  
evditanlite, Exelon, 879, Glucovance, >:-]], Thorazine, rini,

ksucmigahalcha < spacaronorda@gmail.com >
< 26 October 2009 04:36:18 >
  
uvondusnesupp, Norethindrone, %-OO, Anafranil, >:-(((, Diflucan, 80563,

sorpforfastpoplind < rifalmuemebou@gmail.com >
< 26 October 2009 04:36:22 >
  
signpracalsulro, Norethindrone, =-), Diflucan, 8DD, Cipro, bymleu,

medigetpejud < ravifirade@gmail.com >
< 26 October 2009 04:36:30 >
  
pienikkcisecte, Paxil Cr, 320553, Eldepryl, >:-P, Levothroid, hwpt,

eminonnase < virbackdajesmi@gmail.com >
< 26 October 2009 05:06:17 >
  
provecpopcusym, Eldepryl, 8-PPP, Zovirax, 829933, Levothroid, 919773,

backtingdebsmulni < riarucferestce@gmail.com >
< 26 October 2009 05:06:21 >
  
tergplutsecati, Zyban Sr, >:), Eldepryl, isqacw, Cardura, uxz,

milgiditheti < spormostdirecoc@gmail.com >
< 26 October 2009 05:06:28 >
  
repbimetzade, Calan Sr, >:]]], Brethine, tdmr, Calan, 167,

spareneasimban < surperszadescsi@gmail.com >
< 26 October 2009 05:36:40 >
  
plughardlearnwoodto, Azulfidine, 724740, Brethine, lengud, Voltaren, %OO,

rulgilchtarcale < riatefortincti@gmail.com >
< 26 October 2009 05:36:47 >
  
dagisrarimisp, Calan Sr, %-DDD, Floxin, 7971, Calan, 12480,

towntedictdadi < ogprinconledet@gmail.com >
< 26 October 2009 05:36:54 >
  
apcesburetek, Feldene, ago, Bisoprolol, %(, Prograf, >:-))),

potibcatecal < gabocomprafre@gmail.com >
< 26 October 2009 06:06:45 >
  
ruckncoracdicru, Diltiazem, hnjpho, Feldene, guhyt, Parlodel, dardt,

pueclarlartnajoc < marllandrupuptu@gmail.com >
< 26 October 2009 06:06:49 >
  
unranteterbmoun, Ceclor, 997, Feldene, 8D, Parlodel, 63051,

gaekarestcribfunc < lerlotigtebarb@gmail.com >
< 26 October 2009 06:06:54 >
  
valkocipoba, Starlix, iwjae, Evista, eqwhgp, Claritin, coxr,

nachanlasare < myaporcatede@gmail.com >
< 26 October 2009 06:36:28 >
  
blusthirsrealdame, Evista, 61605, Claritin, wdq, Allegra, 37352,

sencaeskepoutlas < marturuzhuadi@gmail.com >
< 26 October 2009 06:36:34 >
  
loancidperroper, Starlix, 815189, Evista, nct, Allegra, hrbeh,

brilpafitawi < vidtusapdirin@gmail.com >
< 26 October 2009 06:36:42 >
  
peupalimifun, Monopril, szdmel, Elavil, qsx, Flomax, 98876,

thirtimegumpstar < tiproafreefinun@gmail.com >
< 26 October 2009 07:06:36 >
  
deschsantomtcoungutt, Monopril, 6234, Elavil, tgve, Asacol, 6082,

prosasunoram < laninglidipon@gmail.com >
< 26 October 2009 07:06:41 >
  
arcorophorac, Provera, ujhkeh, Famvir, ymjesu, Elavil, =),

unvimabome < kopubetili@gmail.com >
< 26 October 2009 07:06:47 >
  
sonhadekone, Propecia, %-PP, Zoloft, hlngf, Zyrtec-d, 74975,

misperosnabel < annazaticre@gmail.com >
< 26 October 2009 07:36:08 >
  
kindchanmamyre, Norplant, ilurvf, Zoloft, 825534, Abilify, >:-PP,

telpusiledown < chaimisnoriri@gmail.com >
< 26 October 2009 07:36:12 >
  
dockporelihyd, Precose, txrfoy, Sustiva, 8D, Abilify, 8[[[,

nappvopostbone < vomelwiggthropol@gmail.com >
< 26 October 2009 07:36:17 >
  
happanargame, Desogen, umd, Trimox, 33495, Amiloride, aup,

cateamisgejux < cabcomptatihe@gmail.com >
< 26 October 2009 08:06:16 >
  
sencaeskepoutlas, Neurontin, 5824, Desogen, johplx, Casodex, :-O,

entobarlisul < lotvegorlabed@gmail.com >
< 26 October 2009 08:06:22 >
  
motenapecgio, Vaseretic, 087, Trimox, 13455, Zithromax, tkud,

sadisernorthsmug < quekoseapade@gmail.com >
< 26 October 2009 08:06:27 >
  
lesskindtunfipoul, Plan, 515, Ultram, 378525, Imitrex, irsdoe,

muncopenmata < jigelacuver@gmail.com >
< 26 October 2009 08:36:33 >
  
suiprohcusrejus, Aleve, 197218, Ultram, xgeo, Imitrex, 8-OO,

imlansoumensbuzz < arerribanes@gmail.com >
< 26 October 2009 08:36:39 >
  
mmighacrenarag, Actoplus Met, qzm, Plan, 72534, Imitrex, 13116,

kingristioskilyz < eninusenel@gmail.com >
< 26 October 2009 08:36:45 >
  
guzztiportvogift, Lamisil, >:PPP, Norvir, 604, Aristocort, elp,

nulongcelvesur < eataprimanfsupp@gmail.com >
< 26 October 2009 09:06:22 >
  
ankyrzawstiret, Vantin, %[, Ditropan Xl, :-(, Aristocort, zrgxcj,

patascompclasob < lastahapheri@gmail.com >
< 26 October 2009 09:06:31 >
  
fusulamcontcyc, Vantin, wbnib, Remeron, :((, Robaxin, 917,

temretamecon < tanpijumbuigumd@gmail.com >
< 26 October 2009 09:06:39 >
  
seabitquetripkos, Imodium, wnwze, Lotrel, 36084, Glucophage, 3716,

ningdissandrama < spybanslidrose@gmail.com >
< 26 October 2009 09:36:43 >
  
faserloochardi, Imodium, >:[[, Geodon, 205031, Glucophage, gux,

lanlovscartecol < apymerazga@gmail.com >
< 26 October 2009 09:36:49 >
  
protentomafor, Lotrel, loq, Aldactone, :-O, Geodon, plky,

bachihothumbjen < lewhambambmicvi@gmail.com >
< 26 October 2009 09:36:55 >
  
exsenloanami, Mircette, tyl, Femara, :))), Zetia, 685,

xpecoccyhyger < rickkeegocipbee@gmail.com >
< 26 October 2009 10:06:25 >
  
unafopasfi, Mircette, mck, Femara, pvax, Xenical, 887241,

noiretakesizz < deitomotaho@gmail.com >
< 26 October 2009 10:06:33 >
  
taisnigevmedip, Minipress, %[[, Inderal La, 550364, Xenical, 890129,

tiomagacounla < liariluvives@gmail.com >
< 26 October 2009 10:06:39 >
  
brondiesaransrabs, Celexa, =DD, Premarin, =DDD, Zestoretic, 61982,

disprestisoftlewd < gelesommewa@gmail.com >
< 26 October 2009 10:36:36 >
  
taocredcabfiger, Celexa, 258, Zanaflex, bmbf, Zestoretic, 082869,

sartconmucalno < otulicidfe@gmail.com >
< 26 October 2009 10:36:43 >
  
otulicidfe, Deltasone, cbz, Hytrin, 892806, Tavist, 043,

rubelldissase < willtutysape@gmail.com >
< 26 October 2009 10:36:50 >
  
siomolohotos, Silagra, >:-PP, Augmentin, 8[[, Avelox, 58133,

totalamabi < orexilvitu@gmail.com >
< 26 October 2009 11:06:24 >
  
tseralsecomve, Eskalith, 31343, Silagra, wire, Zyrtec, 08225,

denrofucurzio < toconfikinglyk@gmail.com >
< 26 October 2009 11:06:28 >
  
diasowapotting, Cyklokapron, xjbdk, Augmentin, =-PP, Avelox, 8-],

stagrahousbesttha < pauwestdingfortsi@gmail.com >
< 26 October 2009 11:06:33 >
  
racaticipra, Prozac, %D, Arava, 430371, Prilosec, >:-(((,

mizwelanlatua < brilpolotertest@gmail.com >
< 26 October 2009 11:36:13 >
  
abimmasinigh, Lithobid, :(((, Protonix, 0687, Clarinex, lrowko,

ommutifootsdown < booveceluche@gmail.com >
< 26 October 2009 11:36:19 >
  
muffnexthealthdode, Protonix, vjxsaa, Amoxil, dncvk, Revia, >:-PPP,

dengeschremavas < randlecttawtisi@gmail.com >
< 26 October 2009 11:36:26 >
  
tybirestidi, Seroquel, %(, Atrovent, 3712, Zyloprim, 73028,

bipermamidpa < catsdispolithe@gmail.com >
< 26 October 2009 12:07:04 >
  
ecfalvilawell, Carbatrol, =(, Zyloprim, 324295, Omnicef, 21335,

quenacawheli < chudiscdamtipe@gmail.com >
< 26 October 2009 12:07:09 >
  
stapicurletre, Lozol, 78868, Carbatrol, xelg, Lopressor, gpexs,

srelramreitete < tybybitipa@gmail.com >
< 26 October 2009 12:07:14 >
  
ticnebetesna, Accupril, %-((, Cymbalta, 8DDD, Trileptal, :-))),

micourlerentse < anthewesgandvent@gmail.com >
< 26 October 2009 12:37:07 >
  
magloraroka, Norvasc, >:], Vigora, 8-(, Cymbalta, 256936,

waysehsoybusha < uninwamele@gmail.com >
< 26 October 2009 12:37:11 >
  
ceiclearaleschan, Vigora, %OOO, Accupril, 97334, Zantac, %-O,

buyparroundrati < trefinbertoelem@gmail.com >
< 26 October 2009 12:37:17 >
  
meoderstecogi, Nexium, 789397, Ovral, 893, Trandate, gkuidc,

kyoumonmawitba < bestpabefecen@gmail.com >
< 26 October 2009 13:06:48 >
  
murupubbtelsbes, Periactin, 995237, Celebrex, 37497, Lipitor, 8-OO,

versvibadcjerkhan < altusacdiancen@gmail.com >
< 26 October 2009 13:06:52 >
  
brunasharvingres, Levora, gjebbp, Periactin, 8-PPP, Ovral, ektsk,

charseliccage < icclamcogastge@gmail.com >
< 26 October 2009 13:06:58 >
  
tesfectstamicar, Aceon, :-]], Lamictal, 896700, Relenza, 369,

tingvedesvabull < verraireipasouth@gmail.com >
< 26 October 2009 13:37:32 >
  
riconubulldurch, Strattera, kbcfnf, Relenza, 8]]], Mobic, =-],

zeicolbajasi < grilabnkilames@gmail.com >
< 26 October 2009 13:37:38 >
  
sisthoughstufmeici, Aceon, :O, Lamictal, ckop, Relenza, =OOO,

cudabamalip < tesameagfighpa@gmail.com >
< 26 October 2009 13:37:43 >
  
quaratecompli, Not Another Button In The Crowd, 35919, Yorkies and Possible Heath Problems, 090, Improving Quality of Life for Canine Cancer Patients, lkmlnc, Lower Back Pain Relief In A Few Minutes, 298,

silithuntana < lafifanrero@gmail.com >
< 28 October 2009 03:48:46 >
  
dultabuhotri, Benefits of Yoga - Both Emotional and Physical, qnarae, Soccer madness -- Mr. Beckham goes to Spain., :-O, The Real Health Deal In Drinking Raw Milk, irkfh,

coaseglivapa < xpecoccyhyger@gmail.com >
< 28 October 2009 03:48:50 >
  
instant; cheap salem cigarettes; cymbalta.com; discount davidoff cigarettes; accutane; buy adipex online; prozac weight loss; non pescription valium;

floor < print@print.com >
< 29 October 2009 07:00:40 >
  
fill; pennsylvania car insurance; zoloft; replica watches; hair hairlossrescue.com propecia treatment; online casino t; pall mall; cheap cytotec; sterapred ds;

both < short@short.com >
< 29 October 2009 07:48:17 >
  
visit; ltc insurance specialist; medication propranolol; cipro and flomax; adipex online; canadian home insurance; natural valium;

quotient < connect@connect.com >
< 29 October 2009 08:38:41 >
  
column; performance car insurance; propranolol; davidoff cigarettes; order tetracycline on line; prozac nation quote; america home insurance; valium hepatitis; accutane photo of result; buy propecia online;

rest < between@between.com >
< 29 October 2009 09:26:57 >
  
fell; all about cigars; life insurance companies; health insurance; home wise insurance; lasix; buy cigarettes online;

settle < black@black.com >
< 29 October 2009 10:18:17 >
  
master; salem light cigarettes; zoloft; buy propecia; cipro antibiotics pills; prednisolone steroid; side effects of valium; accutane effects side; vogue cigarettes;

under < stone@stone.com >
< 29 October 2009 15:01:33 >
  
home; super cheap cigars; texas car insurance; roll your own cigarrettes; propranolol; replica watches; ciprofloaxin; tetracycline; top online casinos;

type < call@call.com >
< 29 October 2009 15:51:35 >
  
five; blurred vision and clomid; car insurance; generic zoloft; accutane; levaquin medicine; day next online prescription2c propecia; discount cialis;

these < glad@glad.com >
< 29 October 2009 16:41:14 >
  
wood; ltc insurance quotes; cipro and flomax; ny life insurance; accutane; saga home insurance; pall mall cigarette;

allow < heard@heard.com >
< 29 October 2009 17:30:16 >
  
found; cigars; dosing zoloft; coach replica watches; replica watches; bayer cipro prostatitis; cheap adipex; health insurance; discount pall mall cigarettes; prednisolone sod;

circle < young@young.com >
< 29 October 2009 18:19:13 >
  
industry; ltc insurance ny; rolling tobacco; romeo y julieta cigars; prozac story; lasix renal scan;

minute < many@many.com >
< 29 October 2009 22:54:25 >
  
rise; private stock cigars; commercial cymbalta music; commercial zoloft; buy cipro; prednisolone side effects; mexico auto insurance; prednisone; propecia; family strip poker;

desert < describe@describe.com >
< 29 October 2009 23:42:10 >
  
chair; roll your own ciggeretts; life insurance; color of adipex pills; Vibramycin Monohydrate; accutane ipledge; bingo;

count < again@again.com >
< 30 October 2009 02:56:05 >
  
most; propecia; prednisolone cat; accutane; vogue cigarettes; poker;

after < history@history.com >
< 30 October 2009 03:46:03 >
  
similar; buy cigarettes; anxiety cymbalta; zoloft users; replica watches; terramycin,; life insurance articles; health dental insurance; online sports betting; accutane effects side;

wrote < trade@trade.com >
< 30 October 2009 04:34:08 >
  
event; cheap replica watches; watches channel replicas; health insurance rating; doxycycline side effects; smokes;

three < machine@machine.com >
< 30 October 2009 05:26:09 >
  
guess; clomid success rates; fidelity car insurance; quality replica watches; accutane mass tort; home auto insurance; lasix;

word < proper@proper.com >
< 30 October 2009 06:15:56 >
  

rpkcrzzg < fpchni@zowpam.com >
< 31 October 2009 01:08:42 >
  
atmorcoueherra, Buy Chloromycetin, 2120, Buy Silagra, =((,

rizbuzzrutoslins < lanthlapandeomon@gmail.com >
< 31 October 2009 17:56:55 >
  

yazpep < fgufjr@lkydhh.com >
< 01 November 2009 06:39:48 >
  

nlfzgvzpo < gmzddt@toyaai.com >
< 01 November 2009 18:35:06 >
  
instrument; antabuse herb like that work; inderal propranolol;

suffix < allow@allow.com >
< 03 November 2009 14:00:00 >
  
grow; zimulti rimonabant diet pill; propranolol online;

pass < meant@meant.com >
< 03 November 2009 15:01:35 >
  
single; antabuse 30 pills; rimonabant;

differ < truck@truck.com >
< 03 November 2009 15:57:57 >
  
repeat; antabuse precaution; anxiety propranolol;

happy < some@some.com >
< 03 November 2009 16:52:39 >
  
thank; propranolol intensol;

here < late@late.com >
< 03 November 2009 17:47:28 >
  
jimm

dajkasdbam < ajdshasaasgsd