เปิดใจ 
 
         ผมสอนนักศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหิดลในห้องเรียนรวมซึ่งมาจากทุกคณะ  นักศึกษามีพื้นฐานที่หลายหลาก  เช่น สัตวแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, แพทยศาสตร์ (ทั้งศิริราชพยาบาลและรามาธิบดี) ฯลฯ เวลาบรรยายถึงหลักคิดทางพระพุทธศาสนาเรื่องความรัก, หลักการครองเรือน, การเลือกคู่และครองคู่ตามหลักพระพุทธศาสนา ฯลฯ จะมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก หลายๆ อย่างที่ผมบรรยายก็เป็นข้อมูลที่นักศึกษาชาวพุทธจะต้องรู้แต่พวกเขาไม่เคยมีใครอธิบายให้ฟังในลักษณะที่ผมอธิบายมากนัก ครูบรรยายวิชาธรรมะทั่วๆ ไปมักกล่าวถึงแต่หลักธรรมทางศาสนาล้วนๆ แต่เวลาผมบรรยาย ผมหยิบเอาปัญหาในครอบครัวหรือเรื่องที่นักศึกษาหนุ่มๆ สาวๆ กำลังมีปัญหาอยู่มาตั้งเป็นเป็นประเด็นแล้วอธิบายแง่คิดทางพระพุทธศาสนาให้ได้รู้ 
         อีกอย่าง สังคมไทยตอนนี้แทบจะหาวัฒนธรรมพุทธไม่เจอแล้วครับ  เราหาตัวอย่างที่ดีกันแทบไม่ได้แล้ว วัฒนธรรมแทบทุกอย่างรอบตัวถูกสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีแบบฝรั่งตะวันตกหรืออเมริกากันมาก แนวความคิดผู้คนนับวันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับฝรั่งจนหาแนวคิดแบบพุทธไม่ได้เลย พูดง่ายๆก็คือสังคมไทยเวลานี้ถูกกระแสทุนนิยมเสรีลากไปจนบอบช้ำหมดแล้ว 
        สังคมทุนนิยมเสรีแบบฝรั่งต่างจากสังคมพุทธ สังคมพุทธเราเน้นหลักพุทธรรมเป็นต้นแบบ หลักพุทธธรรมดังกล่าวนี้เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เกิดจากปัญญาญาณ เป็นธรรมชาติ มีลักษณะเด่นคือแบ่งแยกว่าอะไรดีอะไรชั่วชัดเจน ทำสิ่งใดเป็นความชั่ว ทำสิ่งใดเป็นความดี พระพุทธเจ้าระบุไว้ชัดเจน หากชาวพุทธเชื่อตามพระองค์ ชาวพุทธต้องยอมรับทั่วกันว่าปัญหาสังคมเกิดจากโลภะ, โทสะและโมหะที่แต่ละคนมี อยากให้สังคมสงบสุข แต่ละคนต้องพยายามละกิเลสเหล่านี้ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ถูกกิเลสเหล่านี้บงการอยู่เบื้องหลัง หาไม่ความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้ เดิมสังคมพุทธเราก็เคยสงบแบบนี้ เพราะคนไทยยึดสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถูกต้องและพร้อมจะปฏิบัติตาม
         แต่สังคมทุนนิยมเสรีแบบฝรั่ง เป็นสังคมที่กระตุ้นให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของโลภะ, โทสะและโมหะได้อย่างเสรี คนโง่ก็แสดงความเห็นได้ คนชั่วก็แสดงความเห็นได้ คนทุจริตคอรัปชั่นก็แสดงความเห็นได้ ฯลฯ เพราะสังคมฝรั่งไม่ได้พัฒนาจิต พัฒนากันแต่วัตถุ จึงให้ความสำคัญแก่วัตถุมากเกินกว่าจิต ดังนั้น ทุกคนจึงแสดงความเห็นตามอำนาจกิเลสของตัวได้สารพัด ไม่ได้ยึดพุทโธวาทเป็นสรณะดุจเดียวกันหมดดังแต่ก่อน ความสับสนวุ่นวายจึงมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงเห็นคนอยากแต่งตัวโป๊เปลือยก็แต่งได้ตามใจ ไม่ได้ละอายต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแต่ก่อน คนอยากหากินกับสื่อโป๊เปลือยก็ประกาศหากินได้อย่างเสรี ไม่ได้สนใจว่าศีลธรรมคนจะเสื่อมลงหรือไม่ ฯลฯ ยิ่งทุนนิยมเสรีเจริญเพียงใด ความสงบร่มเย็นก็มีน้อยลงเพียงนั้น
         ผมจึงอยากมีเวทีอธิบายเนื้อหาของวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาบ้าง พอดีคุณมิ่งขวัญ ชัยพงษ์ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นด้วยจึงอาสาริเริ่มทำเวปไซต์นี้ ผมเอาเรื่องราวที่สอนๆ อยู่มาเขียนให้เข้าใจง่ายๆ ลงเอาไว้ เพื่อจะได้แนะนำให้นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มาอ่านเสริมเพื่อประดับเป็นความรู้รอบตัว 
         ผมอยากจะบอกท่านที่มาอ่านเวปไซต์นี้ได้รับทราบทั่วกันว่าในการบรรยายให้นักศึกษาฟังทุกครั้ง ผมไม่เคยบอกว่าผมจะสอนให้นักศึกษาเหล่านั้นปฏิบัติตามนะครับ ผมมักออกตัวเสมอว่าผมจะอธิบายหลักคิดทางพระพุทธศาสนาในทรรศนะผมให้ได้รับรู้เท่านั้น อยากให้นำไปคิดเองต่อยอด วิเคราะห์เองว่ามีประโยชน์หรือไม่กันต่อไป 
         ขอขอบคุณ ผู้ดำเนินการจัดทำเวปไซต์ทั้งสองท่านคือคุณมิ่งขวัญ ชัยพงษ์ และคุณสุวรรณา กิจโอภาส ที่ได้เอื้อเผื้อจัดทำเวปไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
          อนึ่ง บทความเหล่านี้ ผมเขียนขึ้นเป็นส่วนตัวล้วนๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหรือมิได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการแสดงความคิดเห็น บางตอนก็เขียนสั้นเกินไป ต้องรอให้มีเวลา จะได้ขยายขึ้นอีก ถ้าใครเห็นว่าพอมีประโยชน์ก็อยากให้แนะนำคนอื่นๆ มาอ่านประดับเป็นความรู้ด้วย 
         หากจะมีบุญกุศลเกิดขึ้นจากการอธิบายธรรมะเป็นธรรมทานในครั้งนี้ ผมขออุทิศเป็นพลวปัจจัยให้ท่านผู้อ่านทุกท่านประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกประการ ขอให้คนไทยหันไปอิงหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมสงบสุขอย่างแท้จริง
                                                                                   
         ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์           
 มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธศักราช 2550